Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Αλμπάνη Μαρία

Αλμπάνη Μαρία

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

ASPECT OF CONVERGENCE IN THE CONTEXT OF THE ECONOMIC & MONETARY UNION (EMU). Αρχικό θέμα: 3 ESSAYS ON ECONOMIC THEORY

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Ι. 

Μέλος επιτροπής-1:

ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ Γ.   

Μέλος επιτροπής-2:

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Γ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

malbani@econ.uoa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Η διδακτορική διατριβή με τίτλο “Aspects of convergence in the context of the Economic and Monetary Union” μελετά θέματα σχετικά με τη διαδικασία σύγκλισης στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Ειδικότερα, ερευνά κατά πόσο υπήρξε πραγματική σύγκλιση μεταξύ των δώδεκα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρώτες υιοθέτησαν το ευρώ. Η διατριβή καλύπτει μια εκτεταμένη χρονική περίοδο (1960-2017), ενώ γίνεται διάκριση διαφορετικών περιόδων, με στόχο την αποτύπωση και αξιολόγηση των παραγόντων εκείνων που συνέβαλαν στην οικονομική μεγέθυνση των χωρών-μελών της ζώνης του ευρώ και κατ’ επέκταση οδήγησαν σε - κατά διαστήματα – σύγκλιση ή απόκλιση των οικονομιών τους. Η σύγκριση μεταξύ των χωρών αναδεικνύει τα δομικά χαρακτηριστικά τους, τις μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές, και οδηγεί στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και συνακόλουθα στη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περίπτωση της Ελλάδας κατά την περίοδο πριν και μετά την ένταξη στην ΟΝΕ αντίστοιχα.

Επιπλέον, η διδακτορική διατριβή εξετάζει τη σημασία της συνολικής παραγωγικότητας, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνητική ανάπτυξη μιας χώρας. Αρχικά, επιχειρείται ο προσδιορισμός των παραγόντων που καθορίζουν τη συνολική παραγωγικότητα και κατόπιν η μελέτη επεκτείνεται στην αξιολόγηση των παραγόντων αυτών για τις δώδεκα χώρες που πρώτες αποτέλεσαν τη ζώνη του ευρώ.

Στο τελευταίο μέρος της διατριβής κατασκευάζεται ένα υπόδειγμα συνολικής προσφοράς και ζήτησης λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Για την επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης καθίσταται αναγκαία η αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης. Το υπόδειγμα εξετάζει θέματα που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση αυτή.

Αγγλικά

The PhD thesis with the title “Aspects of convergence in the context of the Economic and Monetary Union” studies topics related to the convergence process in the Economic and Monetary Union (EMU). More specifically, it examines whether there has been real convergence between the twelve countries of the European Union that first adopted the euro. The thesis covers an extended period of time, namely 1960-2017, while the sample is divided into distinct subperiods to capture and evaluate the factors that contributed to the economic growth of the countries-members of the eurozone and that led – at times – to convergence or divergence among them. The comparison between the countries highlights their structural characteristics, their similarities and differences, and leads to useful conclusions and consequently to policy recommendations. Special emphasis is placed on Greece during the periods before and after joining EMU respectively.

Furthermore, the thesis examines the importance of total factor productivity, which is an essential condition for the potential growth of a country. First, an attempt is made to determine the factors that define total factor productivity and then the study proceeds with the evaluation of these factors for the twelve countries that initially comprised the eurozone.  

In the final part of the thesis a model of aggregate supply and demand is constructed taking into account the special characteristics of the Greek economy. In order to achieve sustainable growth rates the restructuring of the Greek economy both on the demand and on the supply side is deemed necessary. The model examines issues related to this restructuring.

Σύντομο Βιογραφικό

Η Μαρία Αλμπάνη σπούδασε Χρηματοοικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Οικονομετρία και τα Μαθηματικά Οικονομικά από το London School of Economics (Msc) και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (MPhil). Εργάζεται ως οικονομολόγος στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

                • WGEM Team on Investment (2018), “Business Investment in EU countries” (with Bandura, M., G. Ambrocio, D. Bursian, G. Buss, J. de Winter, M. Gavuna, C. Giordano, P. Júlio, J. Le Roux, M. Lozej, S. Malthe-Thagaard,  J. R. Maria, C. Martínez Carrascal, P. Meinen, N. Michail, D. Papageorgiou, S. Pool, R. Ravnik, L. San Juan del Peso, M. Tóth and G. Zevi), European Central Bank, Occasional Paper No. 215, October.

                • Αλμπάνη Μ. και Σ. Ανυφαντάκη (2017), “Έρευνα και Καινοτομία στην Ελλάδα”, Οικονομικό Δελτίο, Τράπεζα της Ελλάδος, Νο 46, Δεκέμβριος, σελ. 27-51.

                • Dieppe, A., R. Mourinho Felix, L. Marchioni, O. Grech, M. Albani, L. Lalouette, D. Kulikov, N. Papadopoulou, D. Sideris, D. Irac, E. Gordo Mora, E. Vogel, P. Guarda, A. González Pandiella, J. Kilponen and L. Rodano (2015), “Public Debt, Population Ageing and Medium-term Growth”, European Central Bank, Occasional Paper No. 165, August.

                • Albani M., E. Papapetrou and Y. Stournaras (2011), “Decomposition of Gender Wage Differentials in Greece Using Quantile Regression Analysis: The impact of Education” in Essays in Economics, eds. S. Balfousias, P. Hatzipanagiotou, and K. Kanellοpoulos, Centre of Planning and Economic Research, pp. 355-382.

                • Αλμπάνη Μ., Ν.Γ. Ζόνζηλος και Ζ. Μπραγουδάκης (2010), “Εκτιμήσεις του Δυνητικού Προϊόντος της Ελληνικής Οικονομίας με τη Μέθοδο της Συνάρτησης Παραγωγής (βραχυχρόνιες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις)” στο βιβλίο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της Ελλάδος: Αιτίες Ανισορροπιών και Προτάσεις Πολιτικής, Τράπεζα της Ελλάδος.

                • Albani M. and Y. Stournaras (2009), “A Model to Deal with Aggregate Supply and Demand Imbalances: The case of Greece”, Journal of Economic Asymmetries, Vol.6 No.1, June, pp. 15-28.

                • Στουρνάρας Γ. και Μ. Αλμπάνη (2008), Η Ελληνική Οικονομία μετά την Κρίση: Αναζητώντας ένα νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο, IOBE (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών), Αθήνα.

                • Αλμπάνη Μ., Ν.Γ. Ζόνζηλος και Ζ. Μπραγουδάκης (2007), “Ένα Λειτουργικό Πλαίσιο για τη Βραχυχρόνια Πρόβλεψη του Πληθωρισμού”, Οικονομικό Δελτίο, Τράπεζα της Ελλάδος, Νο 29, Οκτώβριος, σελ. 103-123.