Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Καυκά Κυριακή

Καυκά Κυριακή

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

THE RELATIVE CREDITWORTINESS OF GROWTH THEORY

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΠΕΤΡΑΚΗΣ Π.

Μέλος επιτροπής-1:

ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ Ν.

Μέλος επιτροπής-2:

ΚΩΤΣΙΟΣ ΣΤ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

kkafka@econ.uoa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

-

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Από το ξέσπασμα της κρίσης του 2008 και έπειτα ο ρόλος των Οικονομικών και των Θεωριών της Ανάπτυξης είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ωστόσο, η αποτυχία πρόβλεψης και διόρθωσης της κρίσης θέτει εν αμφιβόλω τη μέχρι τώρα παραδοσιακή θεώρηση της οικονομικής επιστήμης. Ταυτόχρονα, αν και τα οικονομικά μοντέλα είναι συνήθως άκρως απλοποιημένα και δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως την πραγματικότητα, οι οικονομολόγοι εξακολουθούν να τα εμπιστεύονται και να τα αξιοποιούν αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιούν κατάλληλες υποθέσεις.

Η διδακτορική διατριβή έχει ως κύριο στόχο αρχικά να μελετηθούν οικονομικά ζητήματα μεθοδολογικού χαρακτήρα ως μια δυνατότητα απόκρισης στο ερώτημα για ποιο λόγο αποτυγχάνουν οι οικονομικές θεωρίες και τα μοντέλα και να συμβάλλει στη συζήτηση σχετικά με την επιτυχία ή μη των “one-size-fits-all” πολιτικών. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται ένα θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με το πώς και γιατί δημιουργούνται στάσιμα αναπτυξιακά πρότυπα και τι μπορεί να γίνει ώστε οι οικονομίες να πλησιάσουν το άριστο πρότυπο ανάπτυξης. Ως παράγοντες οι οποίοι προκαλούν τις ανισορροπίες από το άριστο αναπτυξιακό πρότυπο και οι οποίοι οδηγούν σε στάσιμα πρότυπα ανάπτυξης μελετώνται το θεσμικό υπόβαθρο και το πολιτισμικό υπόβαθρο των οικονομιών και των κοινωνιών. Επιπρόσθετα, σημαντικός αναδεικνύεται και ο ρόλος του γεωγραφικού προσδιορισμού μιας κοινωνίας.

Τέλος, η διατριβή στοχεύει να οδηγήσει στη δημιουργία ενός αναπτυξιακού μοντέλου για περιπτώσεις χωρών που αντιμετωπίζουν καταστάσεις αποσταθεροποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα εφαρμογής και ερευνώντας αν τελικά το αναπτυξιακό μοντέλο αυτής είναι όντως αναπτυξιακό ή στάσιμο (stagnated growth model). Τέλος, θα αποσαφηνιστεί το πλαίσιο των πολιτικών που ενισχύουν τις πηγές ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη το γεωγραφικό χώρο και το χρονικό ορίζοντα ως παράγοντες που παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στην αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων οικονομικών πολιτικών.

 

Αγγλικά

Since the outbreak of the 2008 crisis, the role of economics and growth theories has been at the center of interest. However, the failure to predict and respond the crisis effects has cast doubt on the traditional view of economic science so far. At the same time, although economic models are usually extremely simplified and do not fully reflect reality, economists still trust and make good use of them when using appropriate assumptions.

The main purpose of the phd dissertation is to initially study economic issues of methodological nature as a way to respond to the question of why economic theories and models fail and to contribute to the debate on the success or not of one-size-fits- all "policies. At the same time, a theoretical background is being developed on how and why stagnated growth patterns are generated and what can be done to bring economies closer to their optimal growth pattern. The institutional background and the cultural background of economies and societies are studied as factors that cause imbalances from the optimal growth pattern and lead to stagnated growth patterns. In addition, the role of the geographical definition of a society is defined as important.

Finally, the phd dissertation aims to lead to the development of a model for destabilized countries, taking into account the specific conditions prevailing in the country of application and investigating whether the growth model of this country is actually a stagnated growth model or not. Finally, there is going to be realized a clarification regarding the context of policies that support the sources of growth, taking into account geography and time horizon as factors that play the most important role in the effectiveness of applied economic policies.

 

Σύντομο Βιογραφικό

Η Κυριακή Καυκά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1988 και είναι οικονομολόγος. Είναι Υποψήφια Διδάκτωρ Οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) από το 2015 και κάτοχος των μεταπτυχιακών "Οικονομική Επιστήμη MPhilEcon" το 2015 και "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική" το 2013, του ιδίου τμήματος. Αποφοίτησε δεύτερη από το ΤΟΕ του ΕΚΠΑ το 2011 και έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών το 2010. Από το 2011 εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΕΚΠΑ όπου ασχολείται με την ανάπτυξη, συγκέντρωση και επεξεργασία εκπαιδευτικού υλικού για προγράμματα συμπληρωματικής εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση καινοτόμων μεθόδων καθώς και με τη μελέτη βιβλιογραφίας, ανάλυση δεδομένων και συγγραφή υλικού σχετικά με τις μεσο-μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, το θεσμικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, την αποτελεσματικότητα της οικονομικής θεωρίας και την άσκηση οικονομικής πολιτικής. Είναι συν-συγγραφέας του βιβλίου "Γενική Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση" το οποίο εκδόθηκε το 2018 από τις Εκδόσεις Ροπή. Έχει δημοσιεύσεις σε περιοδικά όπως το Journal of Business Research και το Journal of Innovation and Knowledge, αρκετές συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές και σε συλλογικούς τόμους, ενώ έχει λάβει μέρος σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα. Στο πλαίσιο παροχής έργου ως Υποψήφια Διδάκτωρ έχει διατελέσει βοηθός διδασκαλίας (φροντιστηριακά μαθήματα, προετοιμασία υλικού διδασκαλίας, προετοιμασία διαλέξεων, επίβλεψη εργασιών) στα εξής μαθήματα του ΤΟΕ του ΕΚΠΑ: Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης και της Μεγέθυνσης, Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Οικονομική, Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητα, Αξιολόγηση και Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων, Τραπεζική Οικονομική και Οικονομική Πολιτική στην Ελληνική Οικονομία, καθώς και στα εξής μαθήματα του ΠΜΣ "Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής" του ΤΟΕ του ΕΚΠΑ: Θέματα Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Οικονομίας καθώς και Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας. Στη διδακτική της εμπειρία εντάσσεται η εκπαιδευτική υποστήριξη σε μαθήματα Ε-learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΚΠΑ ορισμένα από τα οποία είναι: Οικονομική Ανάπτυξη στην Ευρώπη εν Μέσω της Κρίσης, Ανάλυση Επιχειρηματικότητας, Οικονομική Προσαρμογή και Προοπτικές Ανάπτυξης στην Ελληνική Οικονομία, Οικονομική Θεωρία & Ποσοτική Ανάλυση, Ψυχολογία Κινήτρων και Υποκίνηση, Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη, Ανάπτυξη και Διαχείριση της Καινοτομίας, Έλεγχος Πιστώσεων. Την επαγγελματική της εμπειρία συμπληρώνουν η συμμετοχή στις επιστημονικές/ ερευνητικές ομάδες των διαδικτυακών τόπων In Deep Analysis και EduJob. Επιπρόσθετα, συμμετείχε στην ανάπτυξη και επεξεργασία υλικού για το Ε-learning του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ καθώς και για προγράμματα που υλοποιούνται από κοινού με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.), ορισμένες θεματικές αποτελούν τα παρακάτω: Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, Η εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα μέχρι την είσοδο στην ΟΝΕ, Οικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών, Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκά Προγράμματα που αφορούν την Ελλάδα, Η Ελληνική Οικονομία: Προκλήσεις και Προοπτικές, Πράσινη Οικονομία και Ανάπτυξη, Η Αβεβαιότητα στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων και ο Ρόλος της Στρατηγικής Σκέψης, Καινοτομία, Πολιτισμικό Υπόβαθρο και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ευρωπαϊκή Οικονομία και Πολιτική.  Κατά την πρακτική της άσκηση εργάστηκε στο Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και στο πλαίσιο άμισθης μαθητείας στη Γενική Διεύθυνση Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της Eurobank και στη Διεύθυνση Στεγαστικής Πίστεως, Τμήμα Νομικών και Τεχνικών Ελέγχων του ίδιου τραπεζικού ιδρύματος.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

• Investment diversification and optimal cultural background (2018), Journal of Business Accounting and Finance Perspectives (αποδεκτό προς δημοσίευση), με τη συνεργασία των Petrakis P.E. και Valsamis D.G.

• Cultural Change and Innovation Performance, (2017), Journal of Business Research, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.12.010, (3*** στην κατάταξη ABS, “A” στην κατάταξη Abdc), με τη συνεργασία των Petrakis P.E. και Kostis P.C.

• From an optimal to a stagnated growth prototype: The role of institutions and culture, (2017), Journal of Innovation & Knowledge, Journal of Innovation and Knowledge, Volume 2, Issue 3, September–December 2017, Pages 97-105, με τη συνεργασία των Petrakis P.E. και Valsamis D.G.

• Secular stagnation, faltering innovation, and high uncertainty: New-era entrepreneurship appraisal using knowledge-based thinking, (2016), Journal of Business Research, Volume 69, Issue 5, May, pp. 1909–1913, (3*** στην κατάταξη ABS, “A” στην κατάταξη Abdc), με τη συνεργασία των Petrakis P.E. και Kostis P.C.

 

Παρουσιάσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια

• Institutional Effects on Innovation and the Unusual Speed up Requirements of Structural Reforms, (2018), Αποδεκτό προς παρουσίαση στο Συνέδριο 8th Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA), 25-27 Ιουνίου, Βαλένθια, Ισπανία, με τη συνεργασία των Petrakis P.E., Kostis P.C. και Valsamis D.G.

• Cultural Change and Innovation Performance, (2017), Παρουσιάστηκε στο Συνέδριο 7th Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA), 28-30 Ιουνίου, Λισαβόνα, Πορτογαλία, με τη συνεργασία των Petrakis P.E. και Kostis P.C.

• Secular Stagnation, Disruptive Innovation, Rate of Returns and Uncertainty: Entrepreneurship Evaluation in the New Era, (2015), Παρουσιάστηκε στο Συνέδριο 5th Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA) Conference, "New Knowledge Impacts on Designing Implementable Innovative Realities", 14-16 Ιουλίου, Βαλένθια, Ισπανία, με τη συνεργασία των Petrakis P.E. και Kostis P.C.

• The Greek Growth Decoupling: A Synthesis of the Experiences Between Greece, Ireland, Portugal, Cyprus and the Baltics, (2015), Παρουσιάστηκε στο Συνέδριο International Conference on “A New Growth Model for the Greek Economy”, 3 Ιουνίου, Αθήνα, Ελλάδα, με τη συνεργασία των Kostis P.C. και Valsamis D.G.

• Stabilization  Programs,  Growth,  Debt  and  Current  Account  Deficit  in  European  Union:   A Probabilistic  Analysis  (1993‐2013), Παρουσιάστηκε στο Συνέδριο 1st  International  PhD  Meeting of Thessaloniki in Economics 2013, 1‐2 Ιουλίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, με τη συνεργασία των Petrakis P.E. και Kostis P.C.

 

Βιβλία/ Μονογραφίες

• Γενική Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση (2018), Εκδόσεις Ροπή, με τη συνεργασία των Π.Ε.Πετράκης, Π.Χ.Κωστής, Δ.Γ.Βαλσαμής

 

Κεφάλαια σε Βιβλία/ Συλλογικούς Τόμους

• Sustainable  Entrepreneurial  Activity  within  Complex  Economic Systems (2018), στο Herbert Emmert- Streib Dehmer (Ed.) Entrepreneurial Complexity, Taylor & Francis Group, με τη συνεργασία του Petrakis P.E.

• Entrepreneurial Creativity and Growth, στο Franco M. (Ed.) Entrepreneurship, Κεφάλαιο 1, Intech, με τη συνεργασία του Petrakis P.E.

• The Decoupling of the Greek Economy, (2016), στο Petrakis P.E. (Ed.) A New Growth Model for the Greek Economy: The Long-term View and the Growth Requirements, Κεφάλαιο 3, Palgrave McMillan, με τη συνεργασία των Kostis P.C. και Valsamis D.G.

• Structural and Cyclical Unemployment, (2014), στο P.E. Petrakis (ed.), “The Rebirth of Greek Labor Market. Building Toward 2020 Following the Global Financial Meltdown”, Palgrave MacMillan, Κεφάλαιο 3, με τη συνεργασία των Petrakis P.E. και Kostis P.C.

• Human Capital Supply, στο Petrakis P.E. (ed.), “The Rebirth of Greek Labor Market. Building Toward 2020 Following the Global Financial Meltdown”, Palgrave MacMillan, Κεφάλαιο 4, με τη συνεργασία του Petrakis P.E.