Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Καζακοπούλου Αλίκη

Καζακοπούλου Αλίκη

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Μακροπροληπτική Εποπτεία Τραπεζών και Συστημικοί Κίνδυνοι

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Ι.

Μέλος επιτροπής-1:

ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Λ.

Μέλος επιτροπής-2:

ΜΟΣΧΟΣ Δ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

akazakopoulou[at]bankofgreece[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Σκοπός της διατριβής είναι να εξεταστεί η ισχύς της υπόθεσης ότι ο συστημικός κίνδυνος τραπεζών μπορεί να εξεταστεί σε υπόδειγμα ατελών αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων και ατελών συμβολαίων καταθέσεων. Ελέγχονται τα σημεία ισορροπίας του υποδείγματος που διαμορφώνεται στη βάση των ανωτέρω λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση των θεσμικών παρεμβάσεων διαφόρων μορφών στο υπόδειγμα. Τα συμπεράσματα επαληθεύονται με εμπειρική έρευνα. 

Αγγλικά

The purpose of the dissertation is to check the validity of the hypothesis that systemic risk of credit institutions can be assessed in a model of imperfect markets of financial assets and incomplete deposit contracts.  The equilibrium points of the model formed on the basis of the above are considered taking also into account the impact of the institutional interventions of various forms. Τhe conclusions are verified by empirical research.

Σύντομο Βιογραφικό

Σπουδές:  Πανεπιστήμιο Πειραιώς (1981 - 1985), Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Υποψήφια διδάκτωρ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπότροφος ΙΚΥ (1993-1996) πεδίο:  Χρηματοπιστωτικά Οικονομικά.
Ξένες Γλώσσες:  Αγγλικά (Proficiency Michigan), Γαλλικά (Sorbonne II), Γερμανικά (Mittelstufe Deutsches Sprachdiplom)
Εργασία:  Τράπεζα της Ελλάδος (1985 - )
Κύριες επαγγελματικές ασχολίες: Θεσμικό πλαίσιο εποπτείας πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων (1992 - 2013), εκκαθαρίσεις  πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων  (2011 - )
Σημαντικές δραστηριότητες σε επαγγελματικό πλαίσιο:
(2012) Συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την Οδηγία 2010/78/ΕΕ - Ominibus (Νέα Ευρωπαϊκή Εποπτεία)
(2011) Πρόεδρος νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την Οδηγία 2010/76/ΕΕ - CRD III (Εποπτεία και πολιτική αποδοχών πιστωτικών ιδρυμάτων)
(2010) Πρόεδρος νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την Οδηγία 2009/110/ΕΚ - Ηλεκτρονικό χρήμα
(2007 - 2012) Συμμετοχή στη διαμόρφωση πρότασης Οδηγίας  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου για το πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα
(2011) Συμμετοχή στη διαμόρφωση νομικού και κανονιστικού πλαισίου για τα μέτρα εξυγίανσης - Ν. 2041/2011
(1998 - 2001)  Εκπροσώπηση της Τράπεζας της Ελλάδος και συμμετοχή σε πρόγραμμα PHARE για την ένταξη της Δημοκρατίας της Τσεχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

-