Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Κουμουτσέα Αικατερίνη

Κουμουτσέα Αικατερίνη

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Πολιτιστική Αξία ως Οικονομική Αξία: τρεις μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ  Ν.

Μέλος επιτροπής-1:

ΜΕΡΓΟΣ Γ.

Μέλος επιτροπής-2:

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

katkoum@econ.uoa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

-

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Περίληψη Διδακτορικής διατριβής

Η ευημερία μιας χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί τους πόρους, τη γνώση, την κληρονομιά, το ταλέντο και την καινοτομία. Χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία, μια χώρα μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία και να παραμείνει ανταγωνιστική σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η μέτρηση του αντίκτυπου των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών στην τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονομία και το εάν μπορούν να αποτελέσουν μοχλούς για την ανάπτυξη είναι ένα σημαντικό ζήτημα, τόσο για θεωρητικούς όσο και για πολιτικούς λόγους. Το ζήτημα αυτό έχει μεγάλη σημασία, αφού στην Ελλάδα δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανάλυση αυτού του ζητήματος για τη χώρα μας. Η απάντηση στο θέμα αυτό θα βοηθήσει στην ανάπτυξη στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για τον πολιτισμό και θα οδηγήσει τη χώρα σε μια βιώσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα εξεταστούν στην διατριβή είναι:

• Επανεξέταση της εμπειρίας και των διαφόρων μεθοδολογικών προσεγγίσεων για τη μέτρηση της οικονομικής συμβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς.

• Παροχή μεθοδολογίας μέτρησης του οικονομικού αντικτύπου των επενδύσεων σε έργα πολιτιστικής κληρονομιάς.

• Παροχή αναλυτικού πλαισίου για τη μέτρηση των δημόσιων παρεμβάσεων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Προκειμένου να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα στη διατριβή θα  αναλύσουμε τα οικονομικά του κλάδου του πολιτισμού και της δημιουργικότητας(ΚΠΔ). Αρχικά λοιπόν στη διατριβή θα δούμε τη χαρτογράφηση των ΚΠΔ εννοιολογικά αλλά και με στατιστικούς όρους προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο εννοιολογικό πλαίσιο αλλά και μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Θα δούμε τι εννοούμε με τον όρο οικονομική και κοινωνική αξία του πολισμού καθώς επίσης και πως μπορούμε να μετρήσουμε την αξία αυτή.

Ένα μεγάλο μέρος της διατριβής ασχολείται με τη μέτρηση της αξίας του πολιτισμού και την αξιολόγηση του αντίκτυπου που έχουν οι ΚΠΔ στην κοινωνία. Η ανάλυση της αξίας του πολιτισμού και ο αντίκτυπος που έχει στην κοινωνία θα γίνει σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο.

Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο έργου είναι το Cost Benefit Analysis αλλά και η Contingent Valuation Method προκειμένου να επιλέξουμε μεταξύ των επενδυτικών προτάσεων αλλά και για να αποτιμήσουμε τις επιπτώσεις που θα έχει μια ενδεχόμενη επένδυση στην τοπική οικονομία. Θα επιλέγει δείγμα με συγκεκριμένα κριτήρια με σκοπό να βρούμε τη μέγιστη και ελάχιστη προθυμία πληρωμής. Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι να ποσοτικοποιήσουμε την αποδοχή μια ενδεχόμενης επένδυση σε μια από τις περιοχές του προγράμματος. Σε δεύτερο χρόνο θα γίνει ανάλυση CBA σύμφωνα με το εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αποσκοπεί στην εκ των προτέρων αξιολόγηση της επένδυσης με σκοπό την αποτίμηση των ωφελειών της ενδεχόμενης επένδυσης στην τοπική κοινωνία οικονομικά και κοινωνικά.

Η δεύτερη ανάλυση που θα εκπονήσουμε είναι με πίνακες Ι-Ο σε περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτή την ανάλυση θα ποσοτικοποιήσουμε τις επιπτώσεις του πολιτισμού στην συγκεκριμένη περιοχή στην τοπική οικονομία. Εφαρμόζοντας τι μέθοδο ανάλυσης με πίνακες Ι-Ο θα επισημάνουμε και τα προτερήματα αλλά και τα ελαττώματα της μεθόδου αυτής.

Η τρίτη ανάλυση που θα κάνουμε είναι με υποδείγματα γενικής ισορροπίας της περιοχής που αναλύσαμε και στη δεύτερη μελέτη περίπτωσης. Αφού εντοπίσουμε τις επιπτώσεις του πολιτισμού στην οικονομία και με αυτή τη μέθοδο θα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα. Η σύγκριση αυτή έχει διπλή υπόσταση. Αρχικά θα αξιολογήσουμε την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και με τις δυο μεθόδους. Με αυτό τον τρόπο θα έχουμε ποιο έγκυρα και αντικειμενικά αποτελέσματα σχετικά με τις επιπτώσεις του πολιτισμού στην συγκεκριμένη περιοχή.

Στο τέλος της διατριβής θα καταβληθεί προσπάθεια να εντοπιστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εναλλακτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων για τη μέτρηση του οικονομικού αντικτύπου των δημόσιων παρεμβάσεων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εκτός από τη συμβολή στην αποτίμηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή που μελετήθηκε, αυτή η μελέτη στοχεύει επίσης σε μεθοδολογική συμβολή. Η διεθνής εμπειρία είναι πλούσια σε παραδείγματα όπου η επιτυχής εφαρμογή αυτής της προσέγγισης στην οικονομική αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς ανέτρεψε την πτώση και οδήγησε σε οικονομική και κοινωνική αναγέννηση. Η ανταλλαγή ορθών πρακτικών έχει μεγάλη σημασία για τη διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων και της αντίδρασης στη μακροπρόθεσμη οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας.

 

Αγγλικά

The prosperity of a country depends to a large extent on the way it utilizes its resources, knowledge, heritage, talent and innovation. By exploiting these elements a country can create added value and remain competitive in an ever-changing environment.

Measuring the impact of cultural and creative industries on the local, regional and national economy and whether they can become levers for the growth is an important issue, both for theoretical and policy reasons. This issue is of major importance since in Greece there is no particular analysis of this question for our country. Answering this issue will help in developing strategic guidelines for culture and lead the country to a sustainable, smart and inclusive growth.

The research questions that will be addressed are:

•               Review the experience and various methodological approaches in measuring the economic contribution of cultural heritage.

•               Provide a methodology for measuring the economic impact of investments in cultural heritage projects.

•               Provide an analytical framework for the measurement of public interventions in the cultural heritage sector.

In order to answer the above questions in the dissertation, we will analyze the economics of the culture and creativity sector (CCI). Initially, in the dissertation we will look at the mapping of the CCI conceptually but also in statistical terms in order to create a single conceptual framework and a common language. We will see what we mean by the economic and social value of culture as well as how we can measure that value.

The next chapter of the dissertation deals with the different methods and approaches of measuring the value of culture and assessing the impact of the CCI on the society. The analysis of the value of culture and its impact on society will be done at local, regional and national level.

The methods we are going to use in a local level and at project level are Cost Benefit Analysis and the Contingent Valuation Method in order to choose between investment proposals and to assess the impact of a possible investment in the local economy. We will select a sample with specific criteria in order to find the maximum and minimum willingness to pay. The purpose of this analysis is to quantify the acceptance of a possible investment in one of the program areas. In the second year, the CBA will be analyzed in line with the European Union Manual that will aim at ex ante evaluation of the investment to assess the benefits of potential investment in the local economy economically and socially.

The second analysis we are going to use is I-O Tables at regional level. In this analysis we will quantify the impact of culture on the region in the local economy. Applying the analysis method with I-O Tables will highlight both the advantages and the disadvantages of this method.

The third analysis we will use is general equilibrium modelling (CGE) of the area we analyzed in the second case study. After we identify the impact of culture in the economy with CGE method we will compare the results. This comparison has a double hypostasis. Initially we will evaluate the validity of the results with both methods. In this way, we will have valid and objective results about the impact of culture on that region.

At the end of the dissertation an attempt will be made to identify the advantages and disadvantages of alternative methodological approaches to measure the economic impact of public interventions in the field of culture. Besides contributing to the valuation of cultural heritage in the area studied, this study also aims at methodological input. International experience is rich in examples where the successful implementation of this approach to the economic value of culture overturned the fall and led to economic and social regeneration. The exchange of good practice is of great importance in facilitating the transfer of knowledge and the reaction to the long-term economic crisis affecting our country.

Σύντομο Βιογραφικό

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

• 2013  Πτυχίο του Τμήματος ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ .

• 2006  Πτυχίο του Τμήματος  Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδικότητα: α)«Διοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Μάρκετινγκ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

• 2016  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα   του Μεταπτυχιακού Προγράμματος   “ Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική” του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΘΝΙΚΟΥ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ .

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ

                PROFICIENCY IN ENGLISH OF MICHIGAN

ΓΑΛΛΙΚΗ

                DELF 1ER DEGREE (UNITES A1, A2,A3,A4)  του Γαλλικού Ινστιτούτου.

 

•               Από 2010 μέχρι σήμερα                    

α) Εργάζομαι από 2015 μέχρι σήμερα, ως μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, και ειδικότερα στη Ταμιακή Υπηρερσία της  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Τα κύρια καθήκοντά μου είναι ελεγκτής Εσόδων.

β) Από 2014-2015 εργάσθηκα στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

γ)  Από 2010 μέχρι 2013 εργάσθηκα στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού , ως Δημοτική Αστυνομικός.

•               Από 2008 μέχρι 2010                        

α) Από Το Φεβρουάριο του 2008 μέχρι Μάρτιο 2010, εργάσθηκα ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ανατολικής Αττικής, στα 2ο και 5ο Δημοτικά Σχολεία Γέρακα.

                Επωνυμία Εργοδότη ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

• Από 2006 μέχρι 2009                      

α) Από τον Σεπτέμβρη του 2006 μέχρι 2009, εργάσθηκα ως γυμνάστρια, στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Αγίων  Αναργύρων.

                Επωνυμία εργοδότη ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

-