Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Κουναδέας Θεόδωρος

Κουναδέας Θεόδωρος

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΗΡΕΙΩΤΗΣ Ν.

Μέλος επιτροπής-1:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.

Μέλος επιτροπής-2:

ΜΠΑΛΙΟΣ Δ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

tkounadeas[at]econ.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Σκοπός της μελέτης είναι να εκτιμηθεί και να διερευνηθεί η εφαρμογή και συνεισφορά της εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Για να καταστεί αυτό δυνατό θα πρέπει να γίνει σύγκριση με άλλες πρακτικές λογιστικής τυποποίησης που εφαρμόστηκαν στην κλάδο της ναυτιλίας. Παράλληλα θα διερευνηθεί κατά πόσο η εφαρμογή των ΔΠΧΑ βελτίωσε την ποιότητα των παρεχόμενων λογιστικών πληροφοριών Συμπερασματικά θα ερευνηθεί σε ποιο βαθμό η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) είναι επωφελής για τη βιωσιμότητα μιας οικονομικής μονάδας που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ναυτιλίας. 

Αγγλικά

The purpose of the dissertation is to assess and investigate the implementation and contribution of the application of International Financial Reporting Standards (IFRS) to Greek shipping companies. To make this possible, a comparison will be made with other accounting standardization practices applied in the shipping industry. Furthermore, it will be investigated whether the application of IFRS improves the quality of the provided accounting information. In conclusion, it will be examined to what extent the application of the International Financial Reporting Standards (IFRS) is beneficial to the viability of an entity operating in the shipping industry.

Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκε το 1986. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές του σε Μεταπτυχιακό επίπεδο στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει MSc στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και MSc στην Επικοινωνία και ΜΜΕ με ειδίκευση στη Πολιτική Επικοινωνία και τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας.
Έχει εργασθεί ως λογιστής στον ιδιωτικό τομέα και ως ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετείχε σε έρευνα του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) σχετικά με τη κατάρτιση μεθοδολογίας διάγνωσης φθίνουσας επιχειρηματικότητας και επαπειλούμενης ανεργίας. Σήμερα εργάζεται ως καθηγητής λογιστικής σε ιδιωτικούς φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

Theodoros Kounadeas, Evangelos Poutos, (2016), “Domestic Tourism, GDP (Gross Domestic Product) and VAT”, Economic Chronicles, April – May – June issue., Economic Chamber of Greece.
Dimitrios Balios, Nikolaos Eriotis, Theodoros Kounadeas, Dimitrios Vasiliou, (2018), "Theoretical Aspects of IFRS 9 impact on liquidity of banks", International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University 2018.
Dimitrios Bourletidis, Konstantinos Bourletidis, Theodoros Kounadeas, Maria Loudarou, (2018), “Entrepreneurship-Religion and Ethics: The Orthodox Church's View of Entrepreneurial Activity”, working paper.