Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Μανιάτης Γεώργιος

Μανιάτης Γεώργιος

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Η επίδραση της διείσδυσης των ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα: Τιμές, Μεταβλητότητα, Περιβάλλον

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΜΥΛΩΝΑΣ Ν.

Μέλος επιτροπής-1:

ΑΛΕΞΑΚΗΣ Π.

Μέλος επιτροπής-2:

ΔΟΤΣΗΣ Γ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

gmaniatis[at]econ.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Η επίδραση της διείσδυσης των ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα: Τιμές, Μεταβλητότητα, Περιβάλλον

Η αυξανόμενη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις στα συστήματα ηλεκτρισμού, κυρίως λόγω του μεταβλητού χαρακτήρα της παραγόμενης ενέργειας και των απαιτήσεων ανάπτυξης των δικτύων και κατάλληλων κανόνων λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε η ενσωμάτωση να πραγματοποιηθεί ομαλά και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Σκοπός της διατριβής είναι η εξέταση σημαντικών πτυχών της διείσδυσης των ΑΠΕ στην ελληνική αγορά χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η επίδραση στο επίπεδο και στη μεταβλητότητα των τιμών στην ελληνική αγορά χονδρικής ηλεκτρισμού, οι διανεμητικές επιδράσεις του συστήματος χρηματοδότησης των ΑΠΕ σε διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών και οι εκπομπές CO2 που αποφεύγονται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικές και φωτοβολταϊκές μονάδες στην Ελλάδα.

Αγγλικά

The impact of RES penetration on the electricity market in Greece: Prices, Volatility and Environment

The increasing penetration of Renewable Energy Sources (RES) creates significant challenges for electricity systems, mainly due to the variable nature of electricity generated by RES and to the requirements for network development and proper market design, so that the integration takes place smoothly and efficiently. The aim of the dissertation is to examine important aspects of the penetration of RES in the Greek wholesale electricity market, such as the impact on the price levels and price volatility in the Greek wholesale electricity market, the distributive effects of the RES financing system on different categories of consumers and the emissions avoided by electricity generated from wind and photovoltaic plants in Greece.

Σύντομο Βιογραφικό

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα Masters από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Οικονομική Πολιτική και είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών στο αντικείμενο της ενεργειακής οικονομίας. Έχει εργαστεί στο ΙΟΒΕ ως ερευνητής και στη Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως ειδικός επιστήμονας. Από τον Ιούλιο του 2007 είναι υπεύθυνος του τμήματος κλαδικών μελετών του ΙΟΒΕ. Έχει συγγράψει πλήθος κλαδικών και ειδικών μελετών με έμφαση στις αγορές ενέργειας και στην ανάλυση οικονομικών επιπτώσεων από μεταβολές στη φορολογία στις αγορές προϊόντων. Μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

-