Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Μαργώση Μαρία

Μαργώση Μαρία

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Economic Policy, Environment & Sustainable Growth

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΑΡΓΕΙΤΗΣ Γ.

Μέλος επιτροπής-1:

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α.

Μέλος επιτροπής-2:

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΘ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

mmargosi[at]econ.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Η διδακτορική διατριβή «Οικονομική πολιτική, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» ασχολείται με τη σχέση και την αλληλεπίδραση περιβάλλοντος-οικονομίας-κοινωνίας. Αρχικά, καθορίζεται σε βάθος, το πλαίσιο, οι οικονομικές και οι περιβαλλοντικές έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν στη διατριβή. Στη συνέχεια, με βάση το παραπάνω πλαίσιο, γίνεται μια προσπάθεια να εντοπιστεί ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα παρέχει περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο οικονομικό σύστημα μιας χώρας. Το οικονομικό μοντέλο που, εν τέλει θα αναπτυχθεί, θα εγκολπώνει μακροοικονομικούς παράγοντες όπως: τη χρηματιστικοποίηση (financialization), τις οικονομικές πολιτικές αλλά και περιβαλλοντικούς παράγοντες και από τη πλευρά της προσωπικής κατανάλωσης (ενεργειακές καταναλώσεις, περιβαλλοντική συνείδηση) αλλά και από την πλευρά των επενδύσεων (πράσινες επενδύσεις, περιβαλλοντικά φιλικό κεφάλαιο). Στην κατεύθυνση αυτή, θα χρησιμοποιηθεί ένα εκτεταμένο μοντέλο ανάπτυξης Post-Keynesian, και θα εξεταστούν τα αποτελέσματα, των πράσινων επενδύσεων ή της περιβαλλοντικά φιλικής κατανάλωσης στη συνολική ζήτηση και την παραγωγή. Παράλληλα και πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται και οι επιμέρους καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επένδυση ως βασικό στοιχείο οικονομικής μεγέθυνσης πάντα σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική διάσταση αυτών των παραγόντων. Τέλος, με βάση το μοντέλο που θα αναπτυχθεί, αρχικά ποιες συγκεκριμένες οικονομικές πολιτικές συμβάλλουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, και μετά πιο συγκεκριμένα κατά πόσον ή όχι οι πολιτικές λιτότητας υπονομεύουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της χώρας.

Αγγλικά

The Phd thesis «Economic policy, Environment and Sustainable growth» deals with the relationship and interaction of environment-economy-society. At first, the economic and the environmental concepts used in the thesis are determined in depth. Next, based on this concept framework, there will be an attempt to identify a growth model that will provide environmental sustainability in a country's economic system. The economic model developed will encapculates macroeconomic factors such as: financialization, economic policies but also environmental factors from the point of view of personal consumption (energy consumption, environmental consciousness) and investment (green investments, environmentally friendly capital). In this direction, an extensive Post-Keynesian growth model will be used, and the results of green investment or environmental friendly consumption in overall demand and production will be examined. At the same time and more specifically, the individual factors that influence investment, as a key element of economic growth, are considered along with the environmental dimension of those factors. Finally, on the basis of the model developed, the specific economic policies that contribute to environmental sustainability will be examined, and more specifically whether or not austerity policies undermine the country's environmental sustainability.

Σύντομο Βιογραφικό

Πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 2012 με «Λίαν Καλώς». Συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus, για 6 μήνες το 2009, στο School of Business, Economics and Law του University of Gothenburg στη Σουηδία. Διπλωματούχος του 2ετούς μεταπτυχιακού προγράμματος Διοίκησης Βιομηχανικών Συστημάτων στην ειδίκευση «Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος», του Πανεπιστημίου Πειραιά (τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης &Τεχνολογίας) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (τμήμα Χημικών Μηχανικών) με «Άριστα» το 2015. Διπλωματούχος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην «Οικονομική Επιστήμη» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος «Οικονομικών Επιστημών» το 2016 με «Λίαν Καλώς». Υποτροφία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) από τον Αύγουστο του 2017 για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής «Οικονομική πολιτική, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

Συμμετοχή στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Ελλάδα, Μελετώντας το Παρελθόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον.» το Νοέμβριο του 2015 στη Θεσσαλονίκη με άρθρο με θέμα: «Ο Δημήτρης Μπάτσης, το Έργο του και η Μαρξιστική Οικονομική Σκέψη της εποχής του.» Συμμετοχή στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Public Policy at the Crossroads: Social Sciences Leading the Way?» τον Ιούνιο του 2018 στο Ρέθυμνο με άρθρο με θέμα: «A green investment integration in a growth model.» Συμμετοχή στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «10 years after the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics.» το Σεπτέμβριο του 2018: στην Αθήνα με άρθρο: «Marxist theories of the Greek economic crisis and the Greek Left.» Συμμετοχή στο συλλογικό έργο «Αναπτυξιακά Μοντέλα στην Ελλάδα: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον» με το κείμενο «Ο Δημήτρης Μπάτσης και η Βαριά Βιομηχανία», που εκδόθηκε από τις Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις το 2016.