Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Μπίμπας Δημήτριος

Μπίμπας Δημήτριος

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

PUBLIC EXPENDITURE, OPENNESS & INTERNATIONAL CONFLICT

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΚΑΤΣΕΛΗ Λ.

Μέλος επιτροπής-1:

ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ Ν.

Μέλος επιτροπής-2:

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ (Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

dbimpas@econ.uoa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

-

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Η συγκεκριμένη διατριβή, που αποτέλεσε πρώιμη εκδοχή της ερευνητικής πρότασης διδακτορικής διατριβής, πραγματεύεται τη σύγχρονη προβληματική σχετικά με την αναγκαιότητα ανάλυσης της διάρθρωσης των δημοσίων οικονομικών ως μηχανισμό επίτευξης ισορροπίας στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και σε σχέση με τις εξωτερικές εμπορικές σχέσεις. Παράλληλα, στόχος της μελέτης ήταν να θέσει ένα θεμελιακό προβληματισμό σχετικά με την λογική ακολουθία ύψος και διάρθρωση δημόσιας δαπάνης, έκθεση στο ελεύθερο εμπόριο, προστατευτισμός και τάση για απόκτηση σφαιρών επιρροής σε διαφορετικές αγορές. Η τελευταία εκδοχή αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία ως σύγκρουση συμφερόντων (conflict) και εκφράζεται ποσοτικά είτε με τον αριθμό των εχθροπραξιών που μπορεί να διεξάγονται σε διεθνές επίπεδο, είτε με την εκδοχή εσωτερικών αντιφάσεων (σύγκρουση επιχειρηματικών συμφερόντων, ή σύγκρουση στο επίπεδο της λειτουργικής διανομής).

 

Αγγλικά

For several decades, mainstream literature was addressing public expenditure as a burden to the financial position of a country and its macroeconomic performance. The main argument was based on the assumption that “crowd-out” effect of the private sector would inevitably, absorb the short-term positive impact of a generous public spending scheme. Balancing budget had been the major ex ante target of governments, though it was rarely achieved. A following argument gave monetary policy the regulatory key role of the finances and the growth prospects of an economy by directing policy-makers to the pursuit of low inflation and controlled interest rates. Public expenditure was viewed as a brake to the total welfare of an economy, even if it was to ameliorate poverty, inequality or other indices of social well-being (life expectancy, educational attainment, health status). Median voter individualistic propositions extended the theoretical need for less state intervention, on the grounds that high-middle incomes were benefiting from public spending, in the form either of monetary or in kind benefits.

The profound failures of monetary policies for growth sustainability and social harmonization revive the interest on the fiscal policies. As long as the traditional division between private and public sector does not apply anymore to the similar extent as did some decades ago, modern debate has shifted the discussion to whether there is a mixture of public-private intervention that leads to better economic results regarding efficiency and equity issues. A series of surveys has shown that regardless of the bulk of public expenditure, there are still disparities on the welfare standards. Thus, Greece’s focus on social transfers (mainly in monetary form) hardly changes the economic position of population.

                In order to assess whether total spending contributes to the total welfare and its distibution, we need to decompose its impact by focusing on specific government activities. Most research aimed lately to decompose solely the effect of social expenditure. However, questions arise since complexities in the form of public spending (in kind vs transfers, in regional sphere, or in qualitative parameters) alter the social outcomes. Thus composition and size appear to have  Inequality could rise either in periods of balancing budgets or in periods of indebted budgets (due to the need of repayments or because spending is directed on major inter-schemes like stadiums, excessive capacity’s projects etc). We also need to evaluate how centralized or decentralized spending affects economic well-being.     

 

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δημήτρης Μπίμπας είναι απόφοιτος τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στην Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική (MSc, University of York, UK) και στην Οικονομική Επιστήμη (MPhil, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διδάσκει ως εργαστηριακός βοηθός στο μάθημα «Διεθνής Οικονομική», στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Λογιστική και Ελεγκτική» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. Έχει διδάξει στο ΤΕΙ Αθήνας, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης καθώς και στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και σε άλλες μονάδες μη τυπικής εκπαίδευσης με ειδίκευση σε θέματα δημόσιας οικονομικής, οικονομικής πολιτικής και επιχειρηματικότητας. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ με βασικό αντικείμενο την ανίχνευση των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συμμετείχε σε ερευνητικές δράσεις του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ στο πεδίο αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής προστασίας. Έχει επίσης συνεργαστεί με ομάδα έργου του Πανεπιστημίου Πατρών σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΟΧ που αφορούσε τις επιπτώσεις της κρίσης στην ανθεκτικότητα των περιφερειακών αγορών εργασίας (βλέπετε δημοσιεύσεις, συνέδρια). Ως προς το επαγγελματικό σκέλος, ο Δημήτρης Μπίμπας έχει εργαστεί ως ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης (στον τομέα της επενδυτικής πολιτικής και της αξιολόγησης των δημόσιων οικονομικών και της φορολογικής πολιτικής). Στις πιο πρόσφατες συγκαταλέγεται η συμμετοχή του στην Ομάδα Εργασίας για την προώθηση και παρακολούθηση της ατζέντας των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), την επιχειρησιακή ευθύνη της δράσης έχει η ΓΓ Κυβέρνησης.  Ως επιστημονικό στέλεχος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ (2012-2018), είχε την ευθύνη της επιστημονικής τεκμηρίωσης των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ, της διατύπωσης προτάσεων οικονομικής πολιτικής, ενώ ήταν υπεύθυνος συντονιστής για την εκπόνηση και ανάλυση των εξαμηνιαίων ερευνών οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις, την ετήσια έρευνα εισοδήματος νοικοκυριών και συμμετείχε στις επιτροπές παρακολούθησης και ομάδες εργασίας που συγκροτούνταν από εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και εθνικών φορέων σε θέματα που αφορούσαν την  οικονομική πολιτική. Συγκεκριμένα, έλαβε μέρος στις εξής ομάδες εργασίας: -            ΟΟΣΑ για την «Άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων» -      Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Δράσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» -  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκπροσώπηση της ΓΣΕΒΕΕ ως προς την ανάλυση των επιπτώσεων των προγραμμάτων στήριξης της χώρας -              Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, «Αναθεώρηση του χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό» - Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Brussels Economic Forum (2014-2017)/ SME Assembly (2014-2018) - ΕΟΠΥΥ, επιτροπή για τη θεσμική ανάπτυξη του τουρισμού υγείας στην Ελλάδα και την αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας περιουσίας του εθνικού παρόχου υγείας (πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποθέματα του ΕΟΠΥΥ). Κατά το έτος 2018, υπήρξε εξωτερικός εμπειρογνώμονας του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, διερευνώντας πρωτογενώς το ζήτημα της αδήλωτης εργασίας στις επιχειρήσεις καθώς και των εμποδίων μετάβασης στον επίσημο τομέα της οικονομίας. Έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος που συντάσσει γνωμοδοτήσεις για τα νομοσχέδια που εισάγονται προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο (ενδεικτικά θέματα: ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, καθεστώς αδειοδότησης επιχειρήσεων, αναπτυξιακός νόμος). 

Κατά την περίοδο 2016-2018, υπήρξε μέλος ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, ως εκπρόσωπος ορισμένος από την ομάδα εργοδοτών.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

- Τσάμπρα, Μ., Γκέρατς, Ρ. & Δ. Μπίμπας (2016) «Κρίση και ανθεκτικότητα των περιφερειακών αγορών εργασίας: ο παράγοντας της τοπικής επιχειρηματικότητας». 14ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο ERSA-GR: Παραγωγική Ανασυγκρότηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 24-25 Ιουνίου.

- Ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, International Labour Organization,

"Business Survey aiming at identifying the obstacles to the creation of formal jobs and measures to tackle them"

on the project, “Supporting the implementation of the roadmap on tackling undeclared work in Greece’, December 2018