Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Παπαθανασίου Ουρανία

Παπαθανασίου Ουρανία

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Aspects of Inter-industry and Intra-industry Competition in the Greek Economy            

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΘ.   

Μέλος επιτροπής-1:

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α.              

Μέλος επιτροπής-2:

ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Ι.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

raniapapath@econ.uoa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Η θεωρία του ανταγωνισμού αποτελεί θέμα έντονων διαφωνιών και συγκρούσεων μεταξύ των οικονομολόγων όλων των θεωρητικών κατευθύνσεων. Από τα πρώτα στάδια εξέλιξης της οικονομικής επιστήμης με τη μορφή της κλασικής Πολιτικής Οικονομίας, η διαδικασία του ανταγωνισμού αποτελούσε θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, καθώς η μελέτη της μπορεί να δώσει ένα μεγάλο εύρος πληροφοριών για τους μηχανισμούς που διέπουν τη λειτουργία της αγοράς και εν γένει ολόκληρης της οικονομίας. Το υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού που αναπτύχθηκε από τη νεοκλασική προσέγγιση εξακολουθεί να παραμένει κυρίαρχο στη συμβατική βιβλιογραφία έχοντας όμως δημιουργήσει μια σειρά από αμφισβητήσεις κυρίως με τη μορφή της θεωρίας του ατελούς ανταγωνισμού και της μετα-κεϋνσιανής θεωρίας του ολιγοπωλιακού κεφαλαίου. Παράλληλα όμως έχει προκύψει στη βιβλιογραφία, θεωρητική και εμπειρική, ένα ρεύμα σκέψης που επαναφέρει στο προσκήνιο την κλασική θεωρία του ανταγωνισμού και ισχυρίζεται ότι η τελευταία μπορεί να ερμηνεύσει ικανοποιητικά τα σύγχρονα φαινόμενα που αναδεικνύει η ανταγωνιστική διαδικασία σε διάφορα επίπεδα.

Η σχετική βιβλιογραφία έχει προσφέρει έναν πλούτο θεωρητικών και εμπειρικών αναζητήσεων σχετικά με το δίπολο ανταγωνισμός ή ολιγοπώλιο/μονοπώλιο στις σύγχρονες οικονομίες. Για την ελληνική οικονομία έχουν γίνει αρκετές εμπειρικές έρευνες ιδίως σε σχέση  με τη διαχρονική συμπεριφορά των ποσοστών κέρδους διακλαδικά. (βλέπε Tsoulfidis and Tsaliki, 2005, Tsaliki and Tsoulfidis, 1994, 1998, Droucopoulos and Lianos, 1993, Lianos and Droucopoulos, 1993) όλες όμως καλύπτουν στην καλύτερη περίπτωση χρονικές περιόδους που φτάνουν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Σκοπός αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι να μελετήσει τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας του ανταγωνισμού στην ελληνική οικονομία και συγκεκριμένα να επιχειρήσει α) την επικαιροποίηση της εμπειρικής έρευνας της διαδικασίας του ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων κλάδων στον ελληνικό μεταποιητικό τομέα και στην ελληνική οικονομία γενικότερα, και β) να ερευνήσει ορισμένες πτυχές του ενδοκλαδικού ανταγωνισμού είτε σε συγκεκριμένους κλάδους είτε σε ένα δείγμα των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στο σύνολο της οικονομίας, κάτι το οποίο επιχειρείται για πρώτη φορά στη  βιβλιογραφία που αφορά την ελληνική οικονομία.

Αγγλικά

Competition theory has been the subject of intense controversies among economists of the various schools of economic thought over time. From the earliest stages of the development of economic science in the form of Political Economy, the process of competition has been an issue which has attracted special attention. This is so, because studying the nature of competition provides us with a large amount of information about the various mechanisms that govern the operation of the economy.

The model of perfect competition developed by neoclassical economists continues to be dominant in the conventional literature, but it has created a series of controversies, mainly in the form of the theory of imperfect competition and the post-Keynesian theory of oligopolistic capital. At the same time, a new theoretical school associated with the rejuvenation of the Classical/Marxian approach in almost all issues of political economy after the 1960s, insist on the contemporary relevance and empirical validity of the Classical/Marxian theory of competition and especially of the laws of motion developed by the Marxian analysis in Capital.

The relevant bibliography has provided a wealth of theoretical and empirical evidence about the two-pole, competition or oligopoly / monopoly in modern economies. For the Greek economy, there has been a lot of empirical research, especially in relation to the inter-temporal behavior of profit rates between industries. (see Tsoulfidis and Tsaliki, 2005, Tsaliki and Tsoulfidis, 1994, 1998, Droucopoulos and Lianos, 1993, Lianos and Droucopoulos, 1993) but all of them, at best cover time periods up to the early 1990s.

The purpose of this PhD dissertation is to conduct: a) an update of the empirical investigation of the process of inter-industry competition (competition between industries) in the Greek manufacturing sector and the Greek economy in general and b) to inquire certain aspects of the intra-industry (firm-level, or competition within an industry) process of competition in certain sectors of the Greek economy for the first time in the literature, using mostly the statistical methods established in the reviewed literature .

Σύντομο Βιογραφικό

Πτυχιούχος του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 2012

Διπλωματούχος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην «Οικονομική Επιστήμη» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών 2015

Υποψήφια Διδάκτωρ του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 2016

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

-