Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Παπαδάκης Σπύρος

Παπαδάκης Σπύρος

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Προσδιοριστικοί Παράγοντες του Κενού Απόδοσης ΦΠΑ στην Ελληνική Οικονομία

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΗΡΕΙΩΤΗΣ Ν.

Μέλος επιτροπής-1:

ΑΛΕΞΑΚΗΣ Π.

Μέλος επιτροπής-2:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

spyros.pd@gmail.com

Προσωπική Ιστοσελίδα:

-

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η παρούσα μελέτη  εστιάζει στο πρόβλημα του κενού απόδοσης ως προς το ΦΠΑ της Ελληνικής Οικονομίας, επιχειρώντας να καταδείξει βασικά μακροοικονομικά μεγέθη που συνδέονται με αυτή. Ειδικότερα, επιδιώκει να διερευνήσει τις μεταβλητές που επηρεάζουν το κενό απόδοσης ΦΠΑ της Ελληνικής Οικονομίας,  στοχεύοντας στο να διακρίνει τις στατιστικά σημαντικές μεταβλητές, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από την εφαρμογή  συγκεκριμένου οικονομετρικού μοντέλου και τη σχέση τους με αυτό (αρνητικές ή θετικές). Επίσης, η μελέτη σκοπεύει να προχωρήσει ακόμη περαιτέρω διατυπώνοντας προτάσεις, οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιηθούν από την Ελληνική Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο της  καταβαλλόμενης προσπάθειας της για τον περιορισμό του κενού απόδοσης ΦΠΑ  και της συντελούμενης φοροδιαφυγής.

Καταρχήν, επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση και ανάλυση των όρων Φορολογικό Κενό Απόδοσης και Κενό Απόδοσης ΦΠΑ, ο ορισμός των διαφόρων τύπων φοροδιαφυγής, η ανάλυση των μοντέλων απόδοσης ΦΠΑ που έχουν χρησιμοποιηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και ο προσδιορισμός των υφιστάμενων μεθόδων/δεικτών μέτρησης του κενού απόδοσης ΦΠΑ. Τα ανακύπτοντα δεδομένα θα εξεταστούν λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής πραγματικότητας.

Στην συνέχεια, έχοντας λάβει υπόψη τα παραπάνω, θα εξετάσουμε, μέσω παλινδρόμησης το σύνολο των μεταβλητών  οι οποίες κρίθηκαν σημαντικές και την επίδραση τους στο Κενό Απόδοσης ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι παρά τη  μελέτη των καθοριστικών παραγόντων του κενού απόδοσης ΦΠΑ σε αρκετές χώρες διεθνώς, κάτι αντίστοιχο δεν έχει συμβεί και στην Ελλάδα, όπου η παρούσα μελέτη καινοτομεί εντρυφώντας σε αυτό από μακροοικονομική άποψη.

Περαιτέρω, σκοπεύουμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση της Παραοικονομιας στο Κενό Απόδοσης ΦΠΑ στα πλαίσια της Ελληνικής Οικονομίας. Η επίδραση της Παραοικονομιας επιλέχθηκε να εξετασθεί ξεχωριστά από τους υπόλοιπους παράγοντες λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους της στην Ελλάδα, καθώς επίσης και λόγω της διαφορετικότητας ως προς την πηγή προέλευσης των δεδομένων τους.

Επιπλέον, για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο, γίνεται προσπάθεια να εξεταστεί η σχέση μεταξύ του ΦΠΑ και της καινοτομίας της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας (MOSS), δηλαδή μιας πρωτοβουλίας της ΕΕ που λειτουργεί από 01.01.2015 σχετικά με τους υποκείμενους στον φόρο που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο στα κράτη μέλη όπου δεν έχουν εγκατάσταση, επιτρέποντάς τους να καταβάλλουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ για τις υπηρεσίες αυτές μέσω δικτυακής πύλης στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι για φορολογικούς σκοπούς. Δεδομένης της σημασίας αυτής της νομοθετικής καινοτομίας, όπως αυτή άλλωστε καταδεικνύεται από την επέκτασή της από 01.01.2021 σε όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, ο αντίκτυπός της στο κενό απόδοσης ΦΠΑ δεν έχει ακόμη μελετηθεί επαρκώς. Από τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη μελέτη αυτή θα εξακριβωθεί κατά πόσο η νομοθεσία της μονοαπευθυντικής θυρίδας έχει ή όχι κάποιο αποτέλεσμα στη μείωση του κενού απόδοσης ΦΠΑ στην Ελλάδα.

Αναφορικά με την εξέταση της σχέσης όλων των προαναφερθέντων παραγόντων (συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού για τη μονοαπευθυντική Θυρίδα και την παραοικονομία) με το κενό απόδοσης ΦΠΑ στην Ελλάδα, συλλέχθηκαν ετήσια στοιχεία από το 1995 έως το 2017, τα οποία θα αναλυθούν χρησιμοποιώντας οικονομετρικά μοντέλα παλινδρόμησης και χρονοσειρών.

 

Αγγλικά

VARIOUS DETERMINANTS OF THE VAT GAP IN THE GREEK ECONOMY:

The present study focus on the problem of the Value-Added-Tax (VAT) Gap of the Greek economy, attempting to demonstrate key macroeconomic factors associated with it. In particular, it seeks to distinguish the statistically significant variables from the application of a specifically-fit for the Greek economy econometric model and determine their relationship (negative or positive). Moreover, the study will also proceed into formulating proposals that can be exploited by the Greek Tax Administration in the context of its efforts to reduce the VAT Gap and battle tax evasion.

Regarding the structure of this study, firstly, a detailed conceptual approach and analysis of the terms ‘Tax Gap’ and ‘VAT Gap’ is attempted, as well as the definition of the different types of tax evasion, the analysis of the VAT models used in international literature and the identification of existing VAT Gap measurement methods. The emerging data will then be further analyzed, while considering the specificities of Greek reality.

Afterwards, having taken the aforementioned into consideration, we will establish through regression analysis the statistically important variables and determine their impact on the Greek VAT Gap. It must be noted that despite the significant study of the determinants of the VAT Gap internationally, something similar has not happened in Greece, thus the present study aims to thoroughly analyze it from a macroeconomic point of view.

Furthermore, we intend to place special emphasis on the impact of the Shadow Economy with regards to the Greek VAT Gap. The effect of the Shadow Economy was chosen to be measured separately from all other factors due to its particularly large size in Greece, as well as due to the diversity of the data from which it arose.

In addition, for the first time internationally, an attempt to examine the relationship between the VAT Gap and the MOSS (Mini One Stop Shop) Innovation is made, i.e. an EU initiative active since 01.01.2015 regarding taxable persons supplying telecommunications services, radio and television services and electronically supplied services to non-taxable persons in Member States where they do not have an establishment, allowing them to pay the VAT due on these services through a web portal in the Member State in which they are registered for tax purposes. Given the importance of this legislative innovation, as demonstrated by its expansion from 01.01.2021 to all e-commerce services, its impact on the VAT Gap has not yet been adequately studied. From the data that will result from this study, it will be ascertained whether or not the MOSS legislation has any effect on reducing the VAT Gap in Greece.

Regarding the examination of the relationship between all the above-mentioned factors (including the MOSS Regulation and Shadow Economy) with the VAT Gap in Greece, annual data were collected from 1995 to 2017, which will be analyzed using econometric regression models and time series models.

 

Σύντομο Βιογραφικό

Βιογραφικό Σημείωμα Παπαδάκη Σπύρου του Αθανασίου

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ   : ΚΡΕΟΝΤΟΣ 145 - 147, ΣΕΠΟΛΙΑ, 104.43

E.MAIL                         : spyros.pd@gmail.com

ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. : Έγγαμος με ένα τέκνο,  31/8/1969

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

Εκπαιδευτικό ίδρυμα : Συνδιοργάνωση Ε.Μ.Π. - Πανεπιστημίου Πειραιώς και Ε.Κ.Π.Α.

Βαθμός : Άριστα 9,00

Διάρκεια Σπουδών: Από Φεβρουάριο του 2005 έως Ιούνιο του 2007

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εκπαιδευτικό ίδρυμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  (τέως Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)

Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ειδίκευση: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διάρκεια Σπουδών : Σεπτέμβριος 1988 - Ιούνιος 1993

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ - CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH

Εκπαιδευτικό ίδρυμα : UNIVERSITY OF MICHIGAN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Οικονομικός επιθεωρητής, της κατηγορίας  ΠΕ, με βαθμό Α στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - Α.Α.Δ.Ε. (τ. Υπ. Οικονομικών).

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΣΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Από 01/07/2017 έως σήμερα, ως Οικονομικός Επιθεωρητής

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Από 19/11/2013 έως 30/6/2017, ως Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου - Δικαιωμάτων - Υποχρεώσεων Προσωπικού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

Από 12/04/2012 έως 18/11/2013 ως Οικονομικός Επιθεωρητής

ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Σ.Δ.Ο.Ε.) 

Από 12/01/2000 έως 11/04/2012 ως ελεγκτής, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος και Προϊστάμενος Τμήματος στην Π.Δ. Αττικής και στην Κεντρική Υπηρεσία.

Α’ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Από 10/2/1999 έως 11/1/2000 ως υπάλληλος Δικαστικού Τμήματος

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Από το έτος 1990 έως 31/1/1999, με εξαίρεση το διάστημα της στρατιωτικής θητείας (Μάιος 1994 - Αύγουστος 1995), (συν)εργασία με διάφορες εμπορικές επιχειρήσεις (FOURLIS ABEE, ORIGINAL LEVIS STORES, MOREF κ.α.) καθώς και λογιστικά γραφεία, εργαζόμενος σε όλο το φάσμα του λογιστικού & εμπορικού κυκλώματος.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Υπηρεσιακή εκπροσώπηση σε πλήθος συμβουλίων, επιτροπών και ομάδων εργασίας. Εισηγητής των Α', Β και Γ' Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Α.Α.Δ.Ε. από το έτος 2014 έως 30/6/2017 σε ευρεία θεματολογία.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εκπόνηση πλήθους ερμηνευτικών εγκυκλίων και διαταγών στα πλαίσια του αντικειμένου της Υπηρεσίας μεταξύ των οποίων και η ερμηνευτική εγκύκλιος του Ν. 3691/2008 «περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» καθώς και πληθώρας εργασιών, σε θέματα που άπτονται της Φορολογίας, της Οικονομίας, της Διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων και της Διοίκησης των Οργανισμών.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εκπαιδευτής της τ. Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό συστήματος ELENXIS καθώς και σε διάφορους άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

-