Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Τριάντη Νικολέτα

Τριάντη Νικολέτα

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΘΕΣΜΙΚΟΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΜΥΛΩΝΑΣ Ν.      

Μέλος επιτροπής-1:

ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΣΤ.               

Μέλος επιτροπής-2:

ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΔΑΝ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

nicoltrianti@econ.uoa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Στόχος της διατριβής είναι η ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν θεσμικά, λειτουργικά και διαχειριστικά τα δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία και αντιστρόφως. Ερευνάται η διαχρονική πορεία των δημόσιων ασφαλιστικών ταμείων,  αρχικά της Ελλάδας και στη συνέχεια και άλλων χωρών κρατών μελών της ΕΕ, πριν και κατόπιν σημαντικών αλλαγών, που λειτουργούν ως ορόσημο και πως αυτές επηρέασαν το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων και των υποχρεώσεών τους.

Διερευνώνται ζητήματα όπως, ποια θα ήταν η περιουσιακή κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων αν δεν είχαν επέλθει συγκεκριμένες μεταβολές, ή τι θα προέκυπτε αν είχαν ληφθεί διαφορετικές πολιτικές.

Χρονικά η έρευνα αφορά στο διάστημα από το 2000 και έπειτα, καθώς οι εξελίξεις που προέκυψαν στην Ελλάδα είναι αρκετές και διαφοροποίησαν την βιωσιμότητα των ασφαλιστικών φορέων. Σημαντική είναι η συμβολή της μελέτης στην χρήση δεδομένων που αφορούν στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των ανωτέρω.

Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί επηρεάζονται από τις εν γένει μεταβολές σε διεθνές και τοπικό επίπεδο τόσο από οικονομικές όσο και από θεσμικές αλλαγές. Με τη σειρά τους όμως αυτά επηρεάζουν έμμεσα τομείς όπως την ευημερία ενός πληθυσμού την αποταμίευση και τις επενδύσεις. Για το λόγο αυτό η μελέτη συμπεριλαμβάνει νομοθεσιακές, θεσμικές και χρηματοοικονομικές μεταβολές όχι μόνο του πρώτου πυλώνα ασφάλισης αλλά και του δεύτερου και τρίτου.

 

Αγγλικά

The aim of the dissertation is to analyze the factors that affect institutional, operational and management public pension funds and vice versa. It investigates the long-term course of Public Pension Funds, firstly in Greece and then in other EU Member States, before and after major changes. The purpose focuses in the effectiveness at assets and liabilities as well.

Issues, such as what would be the state of affairs of Public Pension Funds if there had been no specific changes or what would have resulted if different economic policies had been taken, are explored.

Research is focus in the period after 2000, and this is because Greece has faced several changes in the first insurance pillar. Significant is the contribution of the study to the use of data relating to the total assets and liabilities of the above.

Public Pension Funds are affected by global changes at both international and local levels. In turn, these indirectly affect areas such as the well-being of a population, savings and investment. For this reason, the study includes legislative, institutional and financial changes not only in the first insurance pillar but also in the second and third pillar.

 

Σύντομο Βιογραφικό

Η Νικολέττα Τριάντη είναι απόφοιτη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Οικονομική Πολιτική», του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ιδίου Πανεπιστημίου.

Έχει εργαστεί σε διάφορους οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (EFG-Eurobank Ergasias, ΤΑΔΚΥ, Υπουργείο Οικονομικών).

Παράλληλα, απασχολείται ως εργαστηριακός συνεργάτης σε Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. και ως εισηγήτρια σε δομές μη τυπικής εκπαίδευσης (Δ.Ι.Ε.Κ., Κ.Δ.Β.Μ., ΕΚΔΔΑ και ΚΕΚ.

Είναι μέλος του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, του ΕΚΔΔΑ και του ΙΕΠ.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα χρηματοοικονομικής πολιτικής, καθώς και εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας αυτής.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

«Portfolio Management in Public Pension Reserve Funds» (“Estudios de Economia Aplicada”vol. 33-3, 2015 pag.985-1008)