Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Τζαβάρας Μάριος

Τζαβάρας Μάριος

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ       

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΗΡΕΙΩΤΗΣ Ν.      

Μέλος επιτροπής-1:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.     

Μέλος επιτροπής-2:

ΜΠΑΛΙΟΣ Δ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

m-tzavaras[at]econ.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

ΤΙΤΛΟΣ

Earnings management and Transfer Pricing in Greece.

ΔΕΙΓΜΑ

Ελληνικές επιχειρήσεις των τριών βασικών κλάδων (Βιομηχανικές-Παραγωγικές, Εμπορικές και Παροχής Υπηρεσιών) με βάση τους κάτωθι περιορισμούς:

1.             Διαχωρισμός του δείγματος σε εταιρείες που ανήκουν σε όμιλο (συνδεδεμένες) και σε αυτές που λειτουργούν ως ανεξάρτητες (μη συνδεδεμένες).

2.             Το δείγμα θα αποτελείται από εταιρείες που καλύπτουν τις προϋποθέσεις για τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν.3693/2008 όπως διαμορφώθηκαν από το άρθρο 1 του Ν.4308/2014 (Α΄ 251), ήτοι δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια για δύο συνεχόμενες χρήσεις):

•Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ.

•Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ.

•Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα.

Τα έτη ανάλυσης του δείγματός θα είναι από το 2002 έως το 2015.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Θα χρησιμοποιήσω το μοντέλο από το Journal of the American Taxation Association του American Accounting Association.

Βασική μεταβλητή στο μοντέλο θα είναι το gross profit ratio των συνδεδεμένων εταιρειών προς το gross profit ratio των μη συνδεδεμένων εταιρειών. Αυτή τη μεταβλητή χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο και επισυνάπτω, για να προσδιορίσει-μετρήσει το earnings management μέσω του Transfer Pricing.

Οι επεξηγηματικές μεταβλητές (control variables) του μοντέλου δύναται να είναι οι εξής:

1. Ο εφαρμοζόμενος φορολογικός συντελεστής από την Διοίκηση.

2. Το ύψος των ακαθάριστών εσόδων (τζίρος).

3. Το μέγεθός της επιχείρησης (σύνολο ενεργητικού).

4.  Το ROE (return on equity-απόδοση ιδίων κεφαλαίων).

5.  Μια ψευδομεταβλητή η οποία θα παίρνει την τιμή 1 για τη χρονική περίοδο μετά την εισαγωγή του ν. 3728/2008 που υποχρέωσε τις εταιρείες που ανήκουν σε όμιλο να συντάσσουν φάκελο τεκμηρίωσης  για τις ενδοομιλικές τους συναλλαγές.

6.  Μια ψευδομεταβλητή η οποία θα παίρνει την τιμή 1 αν η εταιρεία παρουσιάζει ζημίες για δύο συνεχόμενες χρήσεις.

7.  Μια ψευδομεταβλητή η οποία θα παίρνει την τιμή 1 αν η εταιρεία ελέγχθηκε από ορκωτό ελεγκτή που ανήκει σε BIG4 ελεγκτική εταιρεία.

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Υ1: Αναμένεται ότι οι συνδεδεμένες εταιρείες να παρουσιάζουν υψηλότερο earnings management από τις μη συνδεδεμένες.

Υ2: Αναμένεται ότι το earnings management στις συνδεδεμένες εταιρείες θα βαίνει μειούμενο μετά την εφαρμογή του Ν. 3728/2008.

Υ3: Αναμένεται ότι οι αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών σχετίζονται θετικά με το earnings management.

Επίσης, ως πρώτο επίπεδο ανάλυσης του δείγματος δύναται να ληφθούν περιγραφικά στοιχεία (έξοδα διοίκησης, δανεισμός, royalties κ.ά.) των συνδεδεμένων εταιρειών σε σχέση με τις μη συνδεδεμένες.

Υποθέσεις ή/και μεταβλητές δύναται να εμπλουτιστούν ή να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Τέλος, θα αναφερθούμε στα αποτελέσματα τις έρευνας βάσει των παλινδρομήσεων, στα συμπεράσματα της έρευνας, καθώς και στα μειονεκτήματα αυτής και θα κάνουμε προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

Αγγλικά

-

Σύντομο Βιογραφικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο: Μάριος Σπ. Τζαβάρας.
Ημ/νια. γέννησης: 05/01/1983.
Διευθ. επικοινωνίας: Κατσαντώνη 14-16, Τ.Κ.: 11744, Αθήνα.
Τηλ. επικοινωνίας: 6932385111.
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες (Πολεμικό Ναυτικό – Δ/νση Διοικήσεως).
Email: marios.tzavaras@gmail.com
ΣΠΟΥΔΕΣ
2015 – σήμερα Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (Phd) στις ενδοομιλικές συναλλαγές και το transfer pricing στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2008 – 2012: Μεταπτυχιακός τίτλος: Magister in Business Administration
(International MBA), του O.U.C.
2001 – 2006: Πτυχίο του τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
και Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Κατεύθυνση Σπουδών: Ελεγκτική & Επιχ/σιακή Στρατηγική.
1998 – 2001: Μαράσλειο πρότυπο ενιαίο Λύκειο Αθηνών.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• 2012 – σήμερα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
à Τακτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Εφοριακών.
Απασχολούμενος στις παρακάτω υπηρεσίες:
ü 2014 – σήμερα α) Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (οργανική θέση)
Φορολογικός Ελεγκτής
ü 2013 β) Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ (απόσπαση) :
Στο 10ο τμήμα Ελέγχου.
ü 2012 γ) Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων στα εξής τμήματα:
• Φορολογικής Διαδικασίας (Εισόδημα, Κ.Β.Σ., Παρακρατούμενοι φόροι, Μητρώο)
• Ελέγχου
• 2010 – 2012 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
à Επιστημονικός Συνεργάτης.
• 2009 – 2010 ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
à Λογιστής – Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής.
• 2006 – 2009 TAXACCOUNT «Πρότυπο Κέντρο Λογιστικής».
à Βοηθός Λογιστής - Σύμβουλος Επιχειρήσεων.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
17/12/2007 – 15/05/2008: Διπλωματούχος πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης
θεωρητικού και πρακτικού προγράμματος με ειδικότητα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, συνολικής διαρκείας 800
ωρών, από τα Κέντρα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης της Περιφέρειας Αττικής.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά: Άριστο Επίπεδο, Michigan Proficiency.

ΓΝΩΣΗ Η/Υ
Άριστη γνώση, πιστοποίηση ECDL core.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
● GMAT (Graduate Management Admission Test).
● AWA (Analytical Writing Assessment).

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ:
Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις