Αρχική » Ανακοινώσεις / Νέα » Γραμματεία ΠΔΣ

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής / Call for Expression of Interest for PhD

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία τύπου *. doc ή *.pdf) στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας phdecon@econ.uoa.gr έως και την Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το έντυπο αίτησης.

 

The Department of Economics of National and Kapodistrian University of Athens, in the context of its Doctoral Program, accept applications for PhD Dissertations for the academic year 2019-2020.

Those who are interested are invited to apply by submitting all the required documents (in *.doc or *.pdf form) to the e-mail address phdecon@econ.uoa.gr by Sunday, 15th of September 2019 the latest.

For more information, please open the relevant Call for Expression of Interest document and the Application Form.

 

Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’

Αναρτήθηκε η διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’», (ΕΠ  ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ), προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας για τις ερευνητικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στην διαδικασία.  Η υποβολή ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού «Συστήματος Υποβολής», η διεύθυνση του οποίου, θα ανακοινωθεί κατά τη δημοσίευση του οριστικού καλέσματος προ-επιλογής.

Εκτιμάται ότι το «Σύστημα Υποβολής» θα είναι έτοιμο να δεχτεί τις ερευνητικές προτάσεις στις 14 Ιανουαρίου 2019 ενώ η χρονική περίοδος υποβολής θα διαρκέσει περίπου δεκαπέντε ημέρες. Ο προϋπολογισμός των προτάσεων που θα προ-επιλεγούν καθορίζεται στα είκοσι εκατομμύρια ευρώ (20.000.000,00€).

Αναλυτικά η διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων, περαιτέρω πληροφορίες και χρήσιμα έγγραφα αναρτώνται στον ιστότοπο της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ:

https://empedu.gov.gr/prodimosieysi-diadikasia-pro-epilogis-ereynitikon-protaseon-poy-tha-chrimatodotithoyn-sto-plaisio-tis-praxis-ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/

 Η συνολική αμοιβή των υποτρόφων ερευνητών έχει τη μορφή υποτροφίας αριστείας η οποία καλύπτει τα τροφεία καθώς και ενδεχόμενες δαπάνες που απαιτούνται για την

υλοποίηση της έρευνας και το ύψος της οποίας, συμπεριλαμβανόμενων των νόμιμων κρατήσεων, ορίζεται:
α) Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (19.500,00€) ανά άτομο.
β) Για τους υποψήφιους διδάκτορες σε δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) ανά άτομο
Η αμοιβή του Ακαδημαϊκού Συμβούλου ορίζεται σε κατ’ αποκοπή ποσό επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) και η αμοιβή του Αναπληρωτή Ακαδημαϊκού Συμβούλου ορίζεται σε τέσσερεις
χιλιάδες (4.000,00€).
Κάθε ερευνητική ομάδα αποτελείται από δύο (2) Υπότροφους Ερευνητές και έναν (1) Ακαδημαϊκό Σύμβουλο. Στη σύνθεση της ομάδας, δύναται να μετέχει και ένας (1)
Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος. Στην περίπτωση αυτή το σύνολο των μελών της ερευνητικής ομάδας δύναται να ανέλθει στα τέσσερα (4) άτομα.

2. Τουλάχιστον ένας εκ των Υποτρόφων Ερευνητών πρέπει να είναι νέος ερευνητής (δηλ. να είναι υποψήφιοι διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ ή/και διδάκτορες για τους οποίους δεν έχουν παρέλθει εξήντα (60) μήνες από τη λήψη του διδακτορικού τους)

Τελικά παραδοτέα είναι:
(α) η παρουσίαση μιας κοινής, όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας, δημοσίευσης σε τουλάχιστον ένα (1) διεθνές συνέδριο με διαδικασία επιλογής από οργανωτική επιτροπή και
(β) τουλάχιστον μία (1) κοινή, όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας, δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό. Αναφορικά με τη δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό
περιοδικό, αρκεί η αποδοχή του προς δημοσίευση (accepted paper).

 

2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
ΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Μεταδιδακτορικούς/κές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συννημένο αρχείο.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 16.580.000,00 €