Αρχική » Διαδικασίες » Εισαγωγή στο ΠΔΣ

Διαδικασία επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν.4485/2017.

Πρέπει να τεκμαίρεται ότι ο/η υποψήφιος/α έχει τα απαραίτητα επιστημονικά εφόδια για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. Προς τούτο οφείλει να έχει παρακολουθήσει στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του/της, συγκεκριμένα μεταπτυχιακά μαθήματα σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (άρθρο 7). Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για το αν ο/η υποψήφιος/α χρειάζεται να παρακολουθήσει επιπλέον εξειδικευμένα μεταπτυχιακά μαθήματα.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μετά τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα με το άρθρο 42, ν.4485/2017. Η πρόσκληση, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (http://www.econ.uoa.gr), δημοσιεύεται με ευθύνη της Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών κάθε εξάμηνο κατά τους μήνες Μάιο και Οκτώβριο (για έναρξη σπουδών το Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο, αντιστοίχως).

Η αίτηση, πλήρως συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας phdecon@econ.uoa.gr , σε αρχείο word ή pdf.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής. Τίτλοι από πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Τίτλοι από πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
 • Αναλυτική βαθμολογία από προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές
 • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 • Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές Α.Ε.Ι., ερευνητές ισότιμων Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή εργοδότες
 • Αποδεικτικό ικανοποιητικής γνώσης Αγγλικών ή άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας (επιπέδου B2) πέραν της μητρικής. Η γλωσσομάθεια αποδεικνύεται και με πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
 • Προαιρετικά, ο υποψήφιος μπορεί να προσκομίσει για την ενίσχυση της υποψηφιότητάς του, οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποστηρίξει την υποψηφιότητα (ερευνητικές εργασίες, κ.λπ.)
 • Ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση, στην οποία να φαίνεται ότι το προτεινόμενο αντικείμενο είναι πρωτότυπο, επιστημονικά σημαντικό και ερευνητικά επιτεύξιμο.
 • Επιστολή από τον/την προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, στην οποία να αναφέρει ότι δέχεται να αναλάβει την επίβλεψη της προτεινόμενης διατριβής.

Η ερευνητική πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Βιβλιογραφικό κεφάλαιο, το οποίο παρουσιάζει τη βιβλιογραφία γύρω από το προτεινόμενο θέμα,
 2. Κεφάλαιο στο οποίο παρατίθεται η υπόθεση εργασίας της διατριβής, και
 3. Αναλυτικό σχέδιο εκπόνησης της διατριβής, καθώς και των ερευνητικών μεθόδων, που σκοπεύουν να εφαρμόσουν οι υποψήφιοι.

Στην πρόταση θα πρέπει να αναφέρεται ο προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα, καθώς και τα άλλα δύο προτεινόμενα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και η προτεινόμενη γλώσσα (ελληνική ή διεθνής) εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις εμπρόθεσμα κατατεθειμένες αιτήσεις, τις κατηγοριοποιεί, με τη βοήθεια της Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών και με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, ορίζει σχετική Τριμελή Επιτροπή ανά ερευνητικό αντικείμενο. Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη.

Κατά την αξιολόγηση μιας αίτησης, η Τριμελής Επιτροπή ελέγχει τα ανωτέρω τυπικά προσόντα, συμβουλεύεται πιθανώς άλλα μέλη ΔΕΠ για την παροχή εξειδικευμένης γνώμης, και συνυπολογίζει:

 • την ακαδημαϊκή πορεία και τους τίτλους του υποψηφίου,
 • τη βαθμολογία του,
 • το πραγματικό του υπόβαθρο ως προς τις θεματικές περιοχές του ενδιαφέροντός του,
 • άλλες επιστημονικές δραστηριότητες,
 • τις συστατικές επιστολές, στις οποίες περιλαμβάνεται και εκείνη του προτεινόμενου Επιβλέποντα της Διατριβής,
 • τη διαφαινόμενη ικανότητά του για ερευνητικό έργο,
 • την ύπαρξη υποτροφίας από έγκριτο ίδρυμα,
 • την εν γένει προσωπικότητα και τα κίνητρά του όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος και από τη συνέντευξη με την Επιτροπή.

Κατόπιν υποβάλλει στην πρώτη Συνέλευση που έπεται του ορισμού της, αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός. Η Συνέλευση του Τμήματος, λαμβάνοντας τη γνώμη του/ης προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα κάθε αίτηση.

Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. Οι εγκεκριμένες ερευνητικές προτάσεις εντάσσονται, ανάλογα με το περιεχόμενο τους, σε μία από τις παρακάτω έξι θεματικές περιοχές:

 • Οικονομική Επιστήμη,
 • Οικονομική Ανάπτυξη,
 • Χρηματοοικονομικά,
 • Λογιστική - Διοίκηση - Μάρκετινγκ,
 • Ποσοτικές Μέθοδοι (Στατιστική-Οικονομετρία) – Μαθηματικά - Πληροφορική και
 • Οικονομική Ιστορία


Με την εγγραφή των υποψήφιων διδακτόρων, τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών/τριών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται υποχρεωτικά από τη Γραμματεία του Τμήματος στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα (άρθρο 38 του ν. 4485/2017). Αναρτώνται επίσης σύντομο βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία των υποψήφιων διδακτόρων.

 

Έντυπο της αίτησης:

ΠΔΣ - Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας