Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Αντωνίου Γρηγόριος

Αντωνίου Γρηγόριος

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

 Η Αθηναϊκή Ελίτ: Οι βιομήχανοι 1945-1980

Επιβλέπων Καθηγητής:

 ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ Ε.

Μέλος επιτροπής-1:

 ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ.)

Μέλος επιτροπής-2:

 ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΚΠΑ)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

 gantoniou@econ.uoa.gr 

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

 

Σκοπός αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της ελίτ και ιδιαίτερα των βιομήχανων της περιφέρειας πρωτευούσης την περίοδο 1945-1980. Συγκεκριμένα θα ερευνηθεί η προέλευση, συγκρότηση και αναπαραγωγή αυτής της κοινωνικής ομάδας και οι σχέσεις της με τις άλλες επαγγελματικές ομάδες που ανήκουν στην ελίτ. Το υλικό για την ανασυγκρότηση των βιομηχανικών οικογενειών θα αντληθεί από ποικίλες αρχειακές πηγές μέσω των οποίων θα αναδειχθεί η κοινωνική δικτύωση τους στον αστικό ιστό με τις γαμήλιες και όχι μόνο στρατηγικές. Θα διεξαχθεί εκτενής συλλογή στοιχείων και συστηματική αποδελτίωση του αρχειακού υλικού ώστε να πραγματοποιηθεί μια οικονομική και κοινωνική ανάλυση του προφίλ των βιομήχανων και κατά συνέπεια των οικογενειών τους. Επιπλέον σημεία ενδιαφέροντος θα αποτελέσουν η διαγενεακή μεταβίβαση επαγγέλματος και η ύπαρξη ή μη επιχειρηματικής κουλτούρας. Παράλληλα, θα ερευνηθεί η ύπαρξη πολυθεσίας ή μη των βιομήχανων αυτών ή μελών των οικογενειών τους, δηλαδή, εάν κατέχουν παράλληλα και άλλες θέσεις ισχύος, για παράδειγμα, σε διοικητικά συμβούλια τραπεζών, στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε δημοτικά συμβούλια, υπουργικές θέσεις κ.α. Επιπρόσθετος στόχος είναι η συμπλήρωση των βιογραφικών σημειωμάτων του Λεξικού των αδερφών Βοβολίνη για τους βιομήχανους που ανήκουν στην αθηναϊκή ελίτ από την σκοπιά της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας. Η ερευνητική ανάλυση θα εστιάσει σε αυτούς τους βιομήχανους που πληρούν ορισμένα μεθοδολογικά κριτήρια ώστε να αναγνωρίζονται ως ελίτ. Ενδεικτικά κριτήρια επιλογής θα είναι η φήμη, ο οικονομικός αντίκτυπος σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και η μακροβιότητα των επιχειρήσεων, το ιδρυτικό κεφάλαιο και το πλήθος των εργαζομένων στις βιομηχανίες. Τέλος, μέσω στατιστικής ανάλυσης δημογραφικών και κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων της βιομηχανικής ελίτ της Αθήνας θα ερευνηθούν οι σχέσεις που διέπουν τις οικογένειες αυτές, αλλά και γενικότερα τα μοτίβα αναπαραγωγής της κοινωνικής ομάδας των τελευταίων.


Αγγλικά

 
The purpose of this doctoral dissertation is the study of the elite and especially of the industrialists of the capital region of Athens in the period 1945-1980. Specifically, the origin, composition and reproduction of this social group and its relations with other professional groups belonging to the elite will be investigated. The material for the reconstruction of industrial families will be drawn from a variety of archival sources through which their social networking in the urban area with wedding and not only strategies will emerge. Extensive data collection and systematic indexing of the archival material will be carried out in order to carry out an economic and social analysis of the profile of the industrialists and consequently of their families. Additional points of interest will be the intergenerational transfer of profession and the existence or non-existence of a business culture. At the same time, the existence or non-existence of multipositional industrialists or members of their families will be investigated, that is, if they hold other positions of power, for example, in bank boards, in the Chamber of Commerce & Industry, in city councils, ministerial positions, etc. An additional goal is to complete the biographical notes of the Dictionary of the Vovolini brothers for the industrialists who belong to the Athenian elite from the point of view of economic and social history. The research analysis will focus on those industrialists who meet certain methodological criteria to be recognized as elite. Indicative selection criteria will be reputation, financial impact locally and internationally and the longevity of companies, founding capital and the number of employees in industries. Finally, through statistical analysis of demographic and socio-economic data of the industrial elite of Athens, the relationships that govern these families will be investigated, as well as the reproduction patterns of the social group of the latter in general.


Σύντομο Βιογραφικό

 

2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2018 Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις