Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Αργυρού Μαρία - Δέσποινα

Αργυρού Μαρία - Δέσποινα

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

 Political Polarization and Economic Growth

Επιβλέπων Καθηγητής:

 ΤΣΙΠΟΥΡΗ Ε.

Μέλος επιτροπής-1:

 ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Ι.

Μέλος επιτροπής-2:

 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ Γ. (ΟΠΑ)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

 m.argyrou@columbia.edu

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 -

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Η πολιτική πόλωση και τα συναφή με αυτή φαινόμενα, όπως ο λαϊκισμός και η πολιτική της μετα-αλήθειας και του μετα-γεγονότος, έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η άνοδος του λαϊκισμού διεθνώς (π.χ. Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία), η συγκυριακή ή μη άνοδος των ακραίων κομμάτων (π.χ. Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία), καθώς και η πραγματοποίηση δημοψηφισμάτων που οδήγησαν σε διχασμό της κοινωνίας (π.χ. Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο).

Τα πολιτικά γεγονότα αυτά υποσκάπτουν την ομαλή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, την πολιτική σταθερότητα, την εμπιστοσύνη. Ωστόσο, ήταν η οικονομική μεγέθυνση αυτή που προκάλεσε αρχικά την πολιτική πόλωση ή η πολιτική πόλωση αυτή που οδήγησε σε οικονομική ύφεση; Η μέχρι σήμερα βιβλιογραφία δεν προσφέρει σαφή απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα. Έτσι, η συγκεκριμένη εργασία έχει ως βασικό στόχο τον σαφή προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ της πολιτικής πόλωσης και της οικονομικής μεγέθυνσης, μέσω της συλλογής δεδομένων και της οικονομετρικής τους ανάλυσης για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ΗΠΑ από το 1980-2020.

Επίσης, στη συνέχεια θα γίνει προσπάθεια να προσδιοριστεί η σχέση της πολιτικής πόλωσης με τις διαφορετικές πηγές της οικονομικής μεγέθυνσης (συσσώρευση κεφαλαίου, εργασίας, συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου και παραγωγικότητα), καθώς και με την πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ακόμη, άλλα ερευνητικά ερωτήματα που θα διερευνηθούν στα πλαίσια της εργασίας είναι οι πιθανές συσχετίσεις της πολιτικής πόλωσης με την ανάπτυξη (ανισότητα, φτώχεια, παιδεία, υγεία), την παγκοσμιοποίηση και τις οικονομικές ενώσεις (συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Η συλλογή δεδομένων σχετικά με το βαθμό πολιτικής πόλωσης θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών και προγραμμάτων οργάνωσης και εξόρυξης δεδομένων (annotated data, data mining, Ngrams, NVivo, Python, κ.λπ.), ενώ τα οικονομικά δεδομένα θα αντληθούν από τις αντίστοιχες βάσεις (IMF, WorldBank, Eurostat, Εθνικές Τράπεζες). Η ανάλυση των δεδομένων θα γίνει με τη χρήση οικονομετρικών τεχνικών.

Αγγλικά

Political polarization and related phenomena, such as populism and the politics of post-truth have increased significantly in recent years, especially in the Western World. Typical examples are the rise of populism internationally (e.g. USA, United Kingdom, Turkey), the rise (and fall) of extremist parties (e.g. Germany, Greece, Italy, Hungary), and the holding of referendums that led in the division of the society (e.g. Greece, United Kingdom).

These political events undermine the proper function of democratic institutions, political stability, and trust. However, did the economic slowdown cause political polarization in the first place or political polarization led to the economic downturn? The literature to date does not provide a clear answer to this question. Thus, the main objective of this dissertation is to identify the relationship between political polarization and economic growth by collecting data for the countries of the European Union and the US from 1980-2020 and analyze them using econometric techniques. In addition, this study aims to identify the relationship between political polarization and the different sources of economic growth (capital accumulation, labor, human capital accumulation and productivity), as well as structural reforms. Furthermore, other research questions that will be explored are the possible correlation of political polarization with development (inequality, poverty, education, health), globalization and economic unions.

The data collection on the degree of political polarization will be carried out using modern techniques and programs of data organization and data mining (annotated data, data mining, Ngrams, NVivo, Python, etc.), while the economic and financial data will be derived from the corresponding databases (IMF, WorldBank, Eurostat, National Banks). The data will be analyzed using econometric techniques.

Σύντομο Βιογραφικό

Η Μαρία είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε με άριστα και ως πρώτη του έτους της, καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Δημόσια Διοίκηση (με κατεύθυνση στην Αναπτυξιακή Πρακτική και εξειδίκευση στην Προχωρημένη Πολιτική και Οικονομική Ανάλυση) από το Columbia University στην πόλη της Νέας Υόρκης, όπου κατά τη διάρκεια των σπουδών της βραβεύτηκε με δύο υποτροφίες (υποτροφία Paul Nichoplas και υποτροφία του Ιδρύματος Gerondelis). Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στην Αθήνα (ΕΚΠΑ), τη Νέα Υόρκη (Columbia University) και το Ντουμπάι (International Institute for Biosaline Agriculture) συμμετέχοντας σε πληθώρα έργων μεταξύ των οποίων μερικά για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Maria holds a BA in Economic Sciences from the University of Athens, Greece (graduated Cum Laude and as first of the class) and a Master's of Public Administration (concentration in Development Practice and specialization in Advanced Policy and Economic Analysis) from Columbia University in the City of New York, USA, where she has been awarded two sholarships (Paul Nichoplas Scholarship and Gerondelis Foundation Scholarship) . She has worked as a research assistant at the Department of Economics at the University of Athens, as well as at the School of International and Public Affairs at Columbia University. She has also worked as researcher at the International Center for Biosaline Agriculture (ICBA) in Dubai and for the European Bank for Reconstruction and Development as SIPA Capstone Workshop Consultant.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

Argyrou, M. D., Bassiakos, Y., Tsipouri, L. (2017). Determinants of the Profitability of Greek Enterprises before and after the Crisis. MIBES Transactions International Journal: Management of Innovative Business & Education Systems, 10 (2), 39-59.

Argyrou, M. D. & Ikonomou, C. (2014, June). Spatial Imbalances and Growth Gaps in Turkey (2004-2012). Paper presented at Regional Studies Association European Conference, Izmir, Turkey.