Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Φωτεινοπούλου Μαρία

Φωτεινοπούλου Μαρία

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Environmental Accounting in Greece during the crisis years

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α.

Μέλος επιτροπής-1:

ΗΡΕΙΩΤΗΣ Ν.

Μέλος επιτροπής-2:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

maria.foteinopoulou[at]hotmail[dot]com

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Κίνητρο της παρούσας διατριβής αποτέλεσε η μελέτη της πιθανής συμβολής της λογιστικής επιστήμης στη βελτίωση της εταιρικής περιβαλλοντικής επίδοσης, στην προσέλκυση νέων επενδυτών. Πολλές επιχειρήσεις για να μπορέσουν να έχουν κέρδος είτε για να μπορέσουν να έχουν μειωμένη ζημία δεν διαφύλαξαν την προστασία του Περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να έχουν είτε ποινές, είτε πρόστιμα είτε παύση λειτουργίας. Η Περιβαλλοντική Λογιστική (Environmental Accounting) ευθύνεται για τον υπολογισμό του κόστους μιας επιχείρησης από την Περιβαλλοντική Συμμόρφωση. Ο όρος Περιβαλλοντική Λογιστική έχει πολλές έννοιες και χρήσεις. Μπορεί να αφορά την Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting), τη Δημόσια Λογιστική ή τη Διοικητική Λογιστική (Management Accounting) των επιχειρήσεων. Ως διαχειριστικό εργαλείο η Περιβαλλοντική Λογιστική μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, στον έλεγχο του κόστους, στην ανάπτυξη πιο φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών κ.α. Με την έρευνα στο τομέα της Περιβαλλοντικής Λογιστικής και με τους σωστούς λογιστικούς χειρισμούς βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων θα αποδείξουμε ότι το περιβαλλοντικό κόστος θα πρέπει να τηρείται ξεχωριστά από τα γενικά έξοδα μιας εταιρίας και ανά έργο, τομέα, δραστηριότητα της επιχείρησης. Πολλές φορές, έπειτα από την έρευνα μου, μέσα στα περιβαλλοντικά έξοδα συμπεριλαμβάνονται  κόστη τα οποία έχουν δημιουργηθεί είτε για την πρόληψη, είτε για την μείωση είτε λόγω καταστροφής, είτε λόγω επισκευής λειτουργικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Αυτό συνεπάγεται να μην μπορεί κάποιος να διακρίνει αν κάποιο από τα κόστη έχει θετική επίδραση στο Περιβάλλον το οποίο θα μπορεί να αυξήσει την κερδοφορία, να βελτιώσει την προστασία του περιβάλλοντος αλλά ακόμα και την υγεία των εργαζομένων. Η παρούσα διδακτορική διατριβή θα μελετήσει τη σωστή κατανομή του κόστους στις πρώτες ύλες αλλά και στις δαπάνες που έχει μια επιχείρηση έτσι ώστε να μειώνεται η ρύπανση και η μόλυνση του περιβάλλοντος που αφορά την επιχείρηση. Θα δημιουργηθεί νέα μεθοδολογία αλλά και σωστοί λογιστικοί λογαριασμοί. Κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Ελλάδα πολλές επιχειρήσεις δεν έδιναν βάση στην σωστή αντιμετώπιση των λογαριασμών που αφορούσαν την τη μόλυνση του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να έχουν είτε αρνητικά αποτελέσματα είτε θετικά αποτελέσματα, λιγότερα από αυτά που θα μπορούσαν να έχουν, αν ακολουθούσαν τους κανόνες της περιβαλλοντικής λογιστικής σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η συμβολή της παρούσας διδακτορικής διατριβής, έγκειται αρχικά στην εκτενή παρουσίαση αλλά και πρακτική χρήση όσων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων συμβάλλουν καθοριστικά στη Περιβαλλοντική Λογιστική. Με τη σωστή χρήση της Λογιστικής επιστήμης θα έχει ως αποτέλεσμα την αειφόρο ανάπτυξη της επιχείρησης που κατά τα έτη της κρίσης στην Ελλάδα είχε αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό έχει ως επακόλουθο την αύξηση των επενδύσεων και την προσέλκυση νέων επενδυτών σε επιχειρήσεις που θα έχουν θετική βελτίωση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδοσης και που θα συνδέεται με την οικονομική απόδοση. Έχοντας μια υγιής επιχείρηση με ρευστότητα και τηρώντας όλους τους κανόνες και την αντίστοιχη νομοθεσία για την Προστασία του Περιβάλλοντος θα μετατρέψει την επιχείρηση που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο να είναι προσελκύσιμη προς τους δανειστές ή τους επενδυτές με αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής της μετοχής.

Αγγλικά

An incentive for this PhD research was the study of the possible contribution of accounting science in improving corporate environmental performance, attracting new investors. Many businesses, in order to be able to make a profit or to be able to have a reduced damage, have not protected the environment, resulting in penalties, fines or closures. Environmental Accounting is responsible for calculating the cost of a business from Environmental Compliance. The term “Environmental Accounting” has many concepts and uses. It may concern Financial Accounting, Public Accounting or Business Accounting. As a management tool, Environmental Accounting can be used to improve environmental performance, control costs, develop more environmentally friendly processes, and more. With our Environmental Accounting research and with the correct accounting on International Accounting Standards, we will prove that environmental costs should be kept separate from the company's general expenses and per business, sector, and business activity. I noticed after my research, that a lot of environmental costs include costs that have been incurred to prevent, reduce, and destroy or to repair operating activities of the enterprise. This means that one cannot discern if any of the costs have a positive effect on the Environment, which can increase profitability improve environmental protection, and even the health of workers. This doctoral dissertation will study the correct cost allocation of raw materials and the costs of an enterprise so as to reduce pollution and pollution of the business environment. A new methodology will be created, as well as correct accounting accounts. During the crisis in Greece, many businesses did not provide a basis for properly dealing with environmental contamination, resulting in either negative or positive results, less than what they could have if they followed the environmental accounting in accordance with International Accounting Standards. The contribution of this PhD dissertation originally lies in the extensive presentation and practical use of International Accounting Standards that contribute decisively to Environmental Accounting. Proper use of accounting science will result in the sustainable development of the business, which in the years of the crisis in Greece had negative results. This has the effect of increasing investment and attracting new investors to businesses that have a positive improvement in social and environmental performance and are linked to economic performance. Having a healthy liquidity business and complying with all the rules and relevant legislation on Environmental Protection will turn the listed company into attractive to lenders or investors, resulting in an increase in the share price.

Σύντομο Βιογραφικό

Το 2005 τελείωσα τη Λογιστική στο Α.ΤΕΙ Χαλκίδας, το 2011 έλαβα το MSc International Finance and Banking απο το University of Bedfordshire. Το 2016 παρακολούθησα και πτυχίο απο το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Η πρώτη μου δουλεία ήταν ως βοηθός λογιστή σε Λογιστικό γραφείο και μετέπειτα συνέχισα να εργάζομαι ως Λογίστρια σε Βιομηχανική εταιρεία με πλήρη εποπτεία του λογιστηρίου. Μετέπειτα εργάστηκα ως Λογίστρια στην εταιρία ENTERPRISES SHIPPING AND TRADING SA υπεύθυνη διαφορετικούς κλάδους του ομίλου, έχοντας την πλήρη εποπτεία του Λογιστηρίου. Μετά τη κατοχή του μεταπτυχιακού μου, συνέχισα να δουλεύω ως Ασκούμενη Ορκωτός Λογιστής στην ΣΟΛ και στη MAZARS. Τα τελευταία χρόνια έχω δικό μου λογιστικό γραφείο και εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας αλλά και ταυτόχρονα εργάζομαι στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ως ενοικιαζόμενο προσωπικό. Γνωρίζω άριστα την Αγγλική γλώσσα και μέτρια Γαλλικά. Είμαι άριστος γνώστης των windows και αρκετών λογιστικών προγραμμάτων

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

-