Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Κατσιμίγας Ζώης-Γεράσιμος

Κατσιμίγας Ζώης-Γεράσιμος

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Οικονομική Ανισότητα και διανομή του εθνικού εισοδήματος: η επίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡ. (ΠΑΝΤΕΙΟ)

Μέλος επιτροπής-1:

ΠΕΤΡΑΚΗΣ Π.

Μέλος επιτροπής-2:

ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ Ν.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

katsimig[at]econ.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Η οικονομική ανισότητα αποτελεί στις μέρες μας ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Οι δείκτες εισοδηματικής ανισότητας παρουσιάζουν ποσοστά που είχαν να εμφανιστούν πολλές δεκαετίες ενώ οι προβλέψεις για το μέλλον δείχνουν ότι το πρόβλημα θα ενταθεί. Ακόμη η παγίωση όχι μόνο της ανισότητας, αλλά και των δεικτών σχετικής φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε υψηλά επίπεδα, καθιστούν αναγκαία την άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου όχι μόνο για την αποτελεσματική λειτουργία της οικονομίας αλλά και για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Σύμφωνα με καταξιωμένους ερευνητές, ένα από τα  κύρια αίτια της επιδείνωσης του φαινομένου είναι η άνιση κατανομή του παραγόμενου πλούτου στους συντελεστές παραγωγής. Το μερίδιο του εισοδήματος που προέρχεται από το κεφάλαιο συνεχώς αυξάνεται ενώ το μερίδιο του εισοδήματος από εργασία μειώνεται.

Στόχος της επικείμενης εργασίας είναι η τοποθέτηση  του φαινομένου της αυξανόμενης ανισότητας στο μακροοικονομικό πλαίσιο και η ανάδειξη συγκεκριμένων δημοσιονομικών πολιτικών για την ουσιαστική αντιμετώπισή του. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της μελέτης της λειτουργικής διανομής του εισοδήματος, το πως αυτή επηρεάζει την διανομή του εισοδήματος στα μέλη της κοινωνίας και εν συνεχεία με την αποτύπωση του πως αυτή η αλληλεπίδραση συνδράμει στην αύξηση της οικονομικής ανισότητας, μέσα από το πρίσμα της δημοσιονομικής πολιτικής.

Η σχέση της μακροοικονομικής πολιτικής με την οικονομική ανισότητα προέρχεται από την άμεση επίδραση αυτής της πολιτικής στη λειτουργική διανομή του εισοδήματος. Συγκεκριμένα η φορολογία διαφορετικών πηγών εισοδήματος, τα κοινωνικά επιδόματα και οι μισθοί επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργική διανομή ενώ τα επίπεδα ανεργίας και η εν γένει οικονομική δραστηριότητα επηρεάζουν και αυτά έμμεσα τη λειτουργική διανομή εισοδήματος. Επιπλέον η λειτουργική διανομή επηρεάζει την προσωπική διανομή εισοδήματος διότι τα νοικοκυριά λαμβάνουν εισόδημα από διαφορετικές πηγές ή από τις ίδιες πηγές σε διαφορετική αναλογία. Τελικά η δημοσιονομική πολιτική, μέσω της επίδρασης της στη λειτουργική διανομή εισοδήματος, επηρεάζει έμμεσα τα επίπεδα της οικονομικής ανισότητας.

Στη σύνδεση της δημοσιονομικής πολιτικής με τη λειτουργική διανομή και την εισοδηματική ανισότητα θα μας βοηθήσουν τα μακροοικονομικά υποδείγματα αποθεμάτων-ροών (stock-flow consistent model). Τα υποδείγματα αυτά αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της μετακεϋνσιανής μακροοικονομικής προσέγγισης και αποτυπώνουν με δυναμικό τρόπο τη σχέση της λειτουργικής με την προσωπική διανομή του εισοδήματος μέσω της αλληλεπίδρασης του πλούτου και του εισοδήματος των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα η οικονομία χωρίζεται σε τομείς  (κυβέρνηση, επιχειρήσεις, τράπεζες κ.ά) που ο κάθε ένας επηρεάζει διαφορετικά το εισόδημα των νοικοκυριών καθώς αυτό προέρχεται από διαφορετικές πηγές (κεφάλαιο, εργασία κ.ά) ή από τις ίδιες πηγές σε διαφορετική αναλογία. Έτσι γίνεται εφικτή η διάσπαση της συνολικής ανισότητας ανάλογα με τις πηγές εισοδήματος και η απεικόνιση της επίδρασης της μακροοικονομικής  πολιτικής στη λειτουργική και την προσωπική διανομή εισοδήματος.

Ακόμη η επίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής και των διαφορετικών πηγών εισοδήματος στην εισοδηματική ανισότητα θα αποτυπωθεί με την βοήθεια του δείκτη Gini και άλλων ευρέως αποδεκτών δεικτών ανισότητας. Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαφορετικών δημοσιονομικών πολιτικών που θα δοκιμαστούν στο υπόδειγμα, τόσο στη βραχυχρόνια όσο και στη μακροχρόνια περίοδο, θα προκύψουν και οι αντίστοιχες προτάσεις κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Αγγλικά

Nowadays, more and more economists try to understand the phenomenon of income inequality. This happens because the rates of inequality are as high as in the first decades of the twentieth century. The reasons for this are not the same but there are some common characteristics between the two periods. Nevertheless, in both periods the key reason is the distribution of income between the factors of capital and labor. The share of income derived from capital increases constantly while the share of labor income decreases. Furthermore, the poverty rates and the rates of social exclusion have also increased, something that makes the problem of inequality more important not only for the efficient functioning of the economy but also for the preservation of social cohesion.

The main purpose of the forthcoming research is to study the phenomenon of increasing inequality in the macroeconomic framework and to put specific fiscal policies in place to tackle it effectively. This goal will be achieved through the study of the functional distribution of income, how this distribution affects the distribution of income to the members of society, and then by describing how this interaction contributes to the increase of economic inequality, through the system of the fiscal policy.

The relationship between macroeconomic policy and economic inequality comes from the direct impact of this policy on the functional distribution of income. In particular, the taxation of different sources of income, the social benefits and the wages directly affect the functional distribution, while the unemployment levels and the economic activity in general also indirectly affect the functional distribution of income. In addition, functional distribution affects personal income distribution because households receive income from different sources or from the same sources in a different proportion. Finally, fiscal policy, through its impact on functional distribution of income, indirectly affects the levels of economic inequality.

We will use the stock-flow consistent model (SFC) to show the connection between the fiscal policy, the functional distribution and the income inequality. These models were developed in the context of the post-keynesian macroeconomic approach and dynamically reflect the relationship between functional and personal distribution of income through the interaction of wealth and income of households. In particular, the economy is divided into sectors (government, businesses, banks, etc.) that each affects household income differently as it comes from different sources (capital, labor, etc.) or from the same sources in different proportions. Thus, we can separate the overall inequality according to sources of income and to illustrate the impact of macroeconomic policy on the functional and personal distribution of income.

Furthermore, the impact of fiscal policy and the different sources of income on income inequality will be captured by the Gini index and other widely accepted inequality indicators. In conclusion, according to the results of the different fiscal policies that will be tested in the model, both in the short and long term, the corresponding social policy proposals will also emerge to address the phenomenon.

Σύντομο Βιογραφικό

ΣΠΟΥΔΕΣ
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Υποψήφιος Διδάκτωρ                                                                                                                 Οκτώβριος 2018-σήμερα
• Θέμα Διατριβής: “Οικονομική ανισότητα και διανομή εθνικού εισοδήματος: η επίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής”
• Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαθεοδώρου Χρίστος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
• Μέλη ΔΕΠ: : Κωστελέτου Νικολίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
                                Πετράκης Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
ΜΠΣ στην “Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομικά”                                  Οκτώβριος 2015-Μάιος 2017
• Κατεύθυνση: Οικονομική Πολιτική & Ανάπτυξη
• Βαθμός: 8,3 / 10
• Διπλωματική Εργασία: “Αύξηση της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και πώς επηρέασε την ανισότητα στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας”
• Άλλη Εργασία: “Ανισότητα & Φτώχεια στην Ελλάδα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης”

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών                                                                                     Οκτώβριος 2006-Ιούνιος 2013
• Κατεύθυνση: Χρηματοοικονομικά & Τραπεζική
• Βαθμός: 7,1 / 10

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΜΚΟ  “ΜΕΤΑδραση - Δράση για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη”                           
Δίκτυο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων                                                               Ιούνιος 2018-Σεπτέμβριος 2018

Εταιρεία Διοργάνωσης Εκδηλώσεων “Original Senses - Original Kids”                               
Συντονιστής Εταιρικών Εκδηλώσεων                                                                            Μάιος 2016-Σεπτέμβριος 2018

Λογιστικό-Φοροτεχνικό γραφείο
Βοηθός Λογιστή                                                                                                               Φεβρουάριος 2014-Μάιος 2015

Δημοτική Κίνηση “Αλληλεγγύη η δύναμή μας”
Οικονομικός Διαχειριστής                                                                                                  Ιανουάριος 2014-Μάιος 2015

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
“Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά”                                                    Οκτώβριος 2014-Σεπτέμβριος 2015
Πρόγραμμα εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ
• Σχετικά μαθήματα: Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική,
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
• Αγγλικά, άριστο επίπεδο ( Mastery C2 in ESOL International, LanguageCert Level 3 )
• Γερμανικά, μέτριο επίπεδο ( Ζertifikat Deutsch, Goethe Institut )

ΓΝΩΣΕΙΣ H/Y
• Πτυχίο ECDL Core ( άριστη γνώση Word, Excel, PowerPoint )
• Λογιστικά προγράμματα Softone ERP, Calculus Ultra
• Οικονομετρικό πρόγραμμα Eviews

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
• Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου με άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού Β΄ τάξης
• Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών
• Μέλος εθελοντικής οργάνωσης “Δρόμοι Ζωής”
• Μέλος ομάδων αθλητισμού με διακρίσεις σε διοργανώσεις                               

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

-