Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Κυριακόπουλος Ανδρέας

Κυριακόπουλος Ανδρέας

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Income Inequality, Economic Growth & Financial Integration

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ  Ν.

Μέλος επιτροπής-1:

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Ν.

Μέλος επιτροπής-2:

ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

akyriako[at]econ.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Η διδακτορική διατριβή έχει ως τίτλο “Income inequality, economic growth and financial integration”. Η διατριβή εξετάζει την σχέση μεταξύ οικονομικής ανισότητας και οικονομικής μεγέθυνσης σε οικονομίες οι οποίες είναι χρηματοοικονομικά ολοκληρωμένες. Από την μία, τα επίπεδα και οι τάσεις της οικονομικής ανισότητας των τελευταίων ετών έχουν απασχολήσει τους επιστήμονες, δεδομένου ότι η οικονομική ανισότητα είναι στενά συνδεδεμένη με διάφορα αρνητικά κοινωνικά και οικονομικά παράγωγα. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια η παγκοσμιοποίηση οδηγεί σε ένα όλο και πιο ενοποιημένο οικονομικό περιβάλλον όπου οι οικονομίες των χωρών συνδέονται και αλληλοεπιδρούν μεταξύ του όλο και περισσότερο. Αυτή η αλληλεπίδραση οδηγεί σε μια χρηματοοικονομική ολοκλήρωση όπου διάφορες οικονομίες εμπλέκονται σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό. Η χρηματοοικονομική ολοκλήρωση και τα χαρακτηριστικά που την συνοδεύουν είναι πιθανό να συνδέεται με  διάφορα σοκ στις αγορές εργασίας και προϊόντων, τα οποία είναι ικανά να επηρεάσουν τόσο την διανομή του εισοδήματος όσο και την μεγέθυνση μιας οικονομίας.
Ένας από τους στόχους της διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός θεωρητικού μοντέλου που να εξηγεί τον τρόπο που διανέμεται το προϊόν σε οικονομίες που είναι χρηματοοικονομικά ολοκληρωμένες καθώς και τον τρόπο που μεγεθύνονται οι οικονομίες αυτές. Στη συνέχεια θα εξεταστεί η πιθανή σχέση μεταξύ οικονομικής ανισότητας και μεγέθυνσης και κατά πόσο η σχέση αυτή εξαρτάται από τον βαθμό χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης. Σκοπός της διατριβής είναι η συμβολή στην οικονομική πολιτική με στόχο μια βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση η οποία θα συνοδεύεται με μη ανησυχητικά επίπεδα οικονομικής ανισότητας.

Αγγλικά

The title of the PhD thesis is “Income inequality, economic growth and financial integration”. This thesis investigates the relationship between economic inequality and economic growth in financial integrated economies. On the one hand, given that economic inequality is strongly related with negative social and economic outcomes, scientists have been worried about the levels and trends of economic inequality in last decades. On the other hand, in recent years, globalization has rapidly led to an integrated economic environment where the interaction among economies gets stronger. Financial integration seems to affect more and more countries in different levels. Furthermore, financial integration is likely to be related with several shocks in labor and goods markets, which are able to affect both income distribution and economic growth. One of the objectives of the thesis is to develop a theoretical model explaining how the product is distributed in financial integrated economies and how these economies grow. The probable relationship between economic inequality and growth will be considered and whether this relationship depends on the degree of financial integration. The aim of the thesis is to contribute to economic policy targeting to sustainable economic growth accompanied by not troubling levels of economic inequality.

Σύντομο Βιογραφικό

Πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών (πρώην Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) το 2011 με “Λίαν Καλώς”. Εξάμηνη φοίτηση στο Universita Degli Studi Della Basilicata στην Ιταλία μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus το 2008. Διπλωματούχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών “Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2014 με “Λίαν Καλώς”. Διπλωματούχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην «Οικονομική Επιστήμη» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος «Οικονομικών Επιστημών» το 2016 με «Λίαν Καλώς».

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

Συμμετοχή στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «10 years after the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics.» το Σεπτέμβριο του 2018: στην Αθήνα με άρθρο:  The determinants of income inequality in the integrated countries of Eurozone