Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Λώμης Ιωάννης

Λώμης Ιωάννης

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

International Competition and transfers of value: the case of Greece

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΘ.

Μέλος επιτροπής-1:

ΚΩΤΣΙΟΣ ΣΤ.

Μέλος επιτροπής-2:

ΜΑΥΡΟΥΔΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Καθηγητής ΠΑΜΑΚ)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

ylomis@econ.uoa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

-

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Μεταφορές αξίας παρατηρούνται ενδοκλαδικά και διακλαδικά ως αποτέλεσμα του πραγματικού ανταγωνισμού ανάμεσα σε αντίπαλα κεφάλαια μέσα σε μία οικονομία. Μέσω αυτού του μηχανισμού, σε ανοιχτές οικονομίες, οδηγούμαστε σε μεταφορές αξίας ανάμεσα σε κράτη ή, γενικότερα, ανάμεσα σε οικονομικές περιφέρειες. Εάν οι μεταφορές αξίας μεταξύ δύο περιφερειών έχουν μία σταθερή κατεύθυνση μπορούμε να εξάγουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα σχετικά με την αναπτυξιακή τους δυναμική και πως αυτή επηρεάζεται από τη συμμετοχή τους στο διεθνές εμπόριο. Με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε πως η διαφορά στο επίπεδο ανάπτυξης μεταξύ περιφερειών και κρατών μπορεί σε κάποιο βαθμό να προκύψει από την κανονική λειτουργία του ανταγωνισμού, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουμε σε μη οικονομικές θεωρίες.

Σε εμπειρικό επίπεδο θα χρησιμοποιήσουμε διαπεριφερειακούς πίνακες εισροών εκροών - multi-regional input-output (MRIO) tables- για να υπολογίσουμε την κατεύθυνση και το μέγεθος των μεταφορών αξίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τους κύριους εμπορικούς της εταίρους. Τα MRIO υποδείγματα είναι μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες προσεγγίσεις στην ανάλυση της οικονομικής αλληλεξάρτησης μεταξύ διαφορετικών περιφερειών και οι σχετικοί πίνακες παρέχουν δεδομένα σχετικά με τις διακλαδικές και διαπεριφερειακές οικονομικές ροές.

Αγγλικά

Real competition between rival capitals within an economy results in intra-sectoral and inter-sectoral transfers of value. This mechanism, in open economies, leads to transfers of value between countries or, more generally, between economic regions. If value is transferred between two regions in a persistent direction, we can draw certain conclusions about their growth potential and how they are affected by participating in international trade. Within the above framework, we will try to prove that the different levels of development we observe between regions and countries can -to a certain degree- be attributed to the process of competition, without having to resort to non-economic theories.

 At the empirical level, we will use multi-regional input-output (MRIO) tables to measure the direction and magnitude of value transfers between Greece and its major trading partners. MRIO models are one of the most widely used approaches in the analysis of economic interdependence between regions, and the related tables provide data on inter-sectoral and inter-regional economic flows.

Σύντομο Βιογραφικό

Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

-