Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Μαργαρώνης Πρόδρομος

Μαργαρώνης Πρόδρομος

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Οι αναδιανεμητικές επιπτώσεις του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα: Εκτίμηση του κόστους απώλειας εργασίας και των επιδράσεών του

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΘ.

Μέλος επιτροπής-1:

ΑΡΓΕΙΤΗΣ Γ.

Μέλος επιτροπής-2:

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΕΜΜ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

prmargaronis@yahoo.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

-

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Η διατριβή αυτή έχει στόχο τη διερεύνηση μέτρων αναδιανομής που αντανακλούν την έκταση και το είδος της παρέμβασης του κράτους στη διαμάχη κεφαλαίου και εργασίας. Η έμφαση δίνεται στην αποσαφήνιση και τον υπολογισμό του κόστους απώλειας εργασίας για τον μέσο εργαζόμενο της ελληνικής οικονομίας από την περίοδο της μεταπολίτευσης μέχρι την τρέχουσα οικονομική κρίση. Το κόστος απώλειας εργασίας διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από την κρατική κοινωνική πολιτική και την πολιτική αγοράς εργασίας και επηρεάζει καίρια την διαπραγματευτική δύναμη της εργασίας απέναντι στο κεφάλαιο. Η Σχολή των Κοινωνικών Δομών Συσσώρευσης αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο του κράτους πρόνοιας για τη ρύθμιση των εγγενών κοινωνικών αντιθέσεων μεταξύ της μισθωτής εργασίας και του κεφαλαίου για το επίπεδο και τη μεταβλητότητα των μισθών, τις συνθήκες εργασίας, τον ρυθμό και την ένταση της παραγωγικής διαδικασίας. Στην ετερόδοξη και μαρξιστική βιβλιογραφία, το κόστος απώλειας εργασίας αναγνωρίζεται ως η βασική μεταβλητή, της οποίας οι διακυμάνσεις επηρεάζουν την έκβαση της ταξικής πάλης μεταξύ κεφαλαίου-εργασίας σε μια καπιταλιστική οικονομία και κατά συνέπεια ως ένας από τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της μεσοπρόθεσμης και μακροχρόνιας μακροοικονομικής επίδοσης μιας οικονομίας. Χρησιμοποιώντας τα ευρήματά μας για τη διαχρονική συμπεριφορά του κόστους απώλειας εργασίας στην ελληνική οικονομία, προβαίνουμε στην οικονομετρική εκτίμηση κρίσιμων μακροοικονομικών μεταβλητών όπως είναι η ευελιξία της μεταβολής των μισθών αλλά και η  παραγωγικότητα της εργασίας και η κερδοφορία του κεφαλαίου, εισάγοντας ως ανεξάρτητη ερμηνευτική μεταβλητή το κόστος απώλειας εργασίας. Προσδοκούμε τα αποτελέσματα μας να προσφέρουν απαντήσεις σε επίκαιρα ζητήματα της πολιτικής οικονομίας, πολιτικά συμπεράσματα για το ρόλο που διαδραματίζει το κράτος πρόνοιας καθώς και προβλέψεις για τις προσεχείς τάσεις της οικονομίας.

 

Αγγλικά

In this thesis, we investigate redistributive measures that reflect the extent and nature of state intervention in capital - labor conflict. We focus on clarifying and calculating the cost of job loss for the average productive wage-earner of the Greek economy from the period of the regime change to the current economic crisis. The cost of job loss is largely shaped by state social and labor market policies, and it has a crucial impact on the bargaining power of labor over capital. The Social Structure of Accumulation School attaches particular importance to the role of the welfare state in regulating the inherent social conflicts between labor and capital regarding wage levels and their volatility, working conditions and the intensity of the production process. In the heterodox and Marxist literature, the cost of job loss is recognized as the fundamental variable whose fluctuations affect the outcome of the class struggle between capital and labor in a capitalist economy and therefore as one of the key determinants of medium and long-term macroeconomic performance of an economy. Using our findings for the course of the cost of job loss in the Greek economy over time, we estimate econometrically critical macroeconomic variables such as the volatility of wages as well as labor productivity and capital profitability, using the cost of job loss as an independent explanatory variable. We expect our results to provide answers to topical issues of political economy, political implications about the role of the welfare state as well as predictions about the current economic trends.

 

Σύντομο Βιογραφικό

Ονομάζομαι Πρόδρομος Μαργαρώνης, γεννήθηκα το Μάρτη του 1982 και μένω στο Κερατσίνι. Αποφοίτησα από το τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2005. Συνέχισα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και το 2007 έγινα κάτοχος M.Δ.Ε. στην «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική». Τον επόμενο χρόνο εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις. Έπειτα από γραπτές εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π., το 2008 διορίστηκα ως μόνιμος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ09 «Οικονομολόγος». Στο χώρο της παιδείας υπηρέτησα για 8 έτη, εκ των οποίων τις μισές σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες των Δωδεκανήσων. Το 2016 πήρα μετάταξη στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου υπηρετώ μέχρι και σήμερα στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης. Έπειτα από κατατακτήριες εξετάσεις, το 2010 εισάγομαι στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2015 αποφοίτησα με άριστα. Στο πλαίσιο αυτών των σπουδών, η επαφή μου για πρώτη φορά με τα μαθήματα πολιτικής οικονομίας και μαρξιστικής σκέψης σηματοδότησαν όχι μόνο την αλλαγή της προσέγγισης μου στην ανάλυση του κοινωνικοοικονομικού γίγνεσθαι, αλλά άνοιξαν ένα καινούριο πεδίο επιστημονικού ενδιαφέροντος και αναζήτησης. Για το λόγο αυτό, από το 2016 είμαι Υποψήφιος Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα της ετερόδοξης και μαρξιστικής σκέψης και ειδικότερα στις επιπτώσεις της λειτουργίας του κράτους πρόνοιας στην επίδοση της ελληνικής οικονομίας.     

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

-