Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Μπουρλετίδης Δημήτριος

Μπουρλετίδης Δημήτριος

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ - ΣΥΣΤΑΔΩΝ (CLUSTERS)

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΗΡΕΙΩΤΗΣ Ν.

Μέλος επιτροπής-1:

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ Δ.

Μέλος επιτροπής-2:

ΜΠΑΛΙΟΣ Δ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

dbourlet@uoa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ – ΣΥΣΤΑΔΩΝ (CLUSTERS)
Οι συνεργατικοί σχηματισμοί –συστάδες επιχειρήσεων  (Clusters), είναι μία ομάδα ανεξάρτητων, συμπληρωματικών και συν-ανταγωνιστικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη βιομηχανική/οικονομική/θεματική περιοχή και σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Τα μέλη αυτής της ομάδας στο πλαίσιο του αμοιβαίου συμφέροντος,  συνδέονται σε μια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, με ισχυρές αλληλεπιδράσεις και ανταλλαγή πληροφορίας/γνώσης/καλών πρακτικών, με κοινούς προμηθευτές ή/και πελάτες, με από κοινού πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων, υποδομών και υπηρεσιών, και υπαρκτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο.
Έτσι «συνεργάζονται» ενώ παραμένουν «ανταγωνιστές» και μαζί έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες  υψηλής κερδοφορίας και εξωστρέφειας τις οποίες μεμονωμένα τα μέλη του Cluster δεν θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν.
Οι συστάδες επιχειρήσεων – clusters  σύμφωνα με το ορισμό του Michael Porter είναι : «...γεωγραφικά κοντινές, επιχειρήσεις και άλλοι φορείς όπως πανεπιστήμια, που αλληλεπιδρούν με την βοήθεια της τεχνολογίας για την υλοποίηση ενεργειών σε συγκεκριμένους τομείς». Οι συστάδες – clusters επιχειρήσεων αποτελούν πλέον μία μεγάλη πρόκληση, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται άμεσα από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό
Η συστάδα προέρχεται από τις επιχειρήσεις που την απαρτίζουν αποτελεί όμως μια ξεχωριστή λειτουργική οντότητα, θεσμοθετημένη ή μη. Κάθε επιτυχημένη συστάδα - cluster υλοποιεί αποτελεσματικότερα δράσεις που είτε οι επιχειρήσεις - εταίροι τις προωθούσαν αυτόνομα είτε δεν τις προωθούσαν καθόλου. Στόχος είναι η ενδυνάμωση των επιχειρήσεων – εταίρων της συστάδας αλλά και του εξωτερικού περιβάλλοντος από το οποίο η συστάδα αντλεί πόρους και δεξιότητες.
Τα clusters εμπεριέχουν –εκτός από τις επιχειρήσεις-, κυβερνητικούς και άλλους οργανισμούς, όπως Πανεπιστήμια, φορείς τυποποίησης, Think Tanks, Ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και εμπορικές ενώσεις.  Οι φορείς αυτοί παρέχουν εξειδικευμένη κατάρτιση, εκπαίδευση, πληροφόρηση, έρευνα και τεχνολογική υποστήριξη. Ακριβώς, η συμμετοχή τέτοιων φορέων, διαφοροποιεί τα επιχειρηματικά δίκτυα από τις συστάδες επιχειρήσεων (clusters).
Σκοπός της συγκεκριμένης πρότασης είναι η διερεύνηση των χρηματοοικονομικών μοντέλων και της διάρθρωσης  των επιτυχημένων περιπτώσεων συνεργατικών σχηματισμών –συστάδων επιχειρήσεων (Clusters), με σκοπό  την διατύπωση ενός υποδείγματος που θα βελτιστοποιεί τις διαδικασίες ανάπτυξης διεθνών επιχειρηματικών σχέσεων και θα μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των πόρων μέσα από την επιλογή της ενδεδειγμένης χρηματοοικονομικής διάρθρωσης.
Στόχος της είναι η διερεύνηση της επιλογής και εφαρμογής του κατάλληλου χρηματοδοτικού  μοντέλου που οι συνεργατικοί σχηματισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτύχουν τους στόχους τους ακολουθούν. Ένας σημαντικός αριθμός μοντέλων στηρίζονται σε χρηματοδότηση από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Περιφερειακά Προγράμματα ή /και Εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.  Ορισμένα μοντέλα στηρίζονται στην αυτοχρηματοδότηση, όπου τα μέλη του Cluster πληρώνουν μια συνδρομή στη διοίκηση του Cluster, για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών  και την προώθηση και ανάπτυξη συνεργασιών των μελών. Κάποια άλλα μοντέλα προβλέπουν ένα μεικτό μοντέλο όπου η χρηματοδότηση πραγματοποιείται τόσο μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από ίδιους πόρους (συνδρομές, επενδυτικά κεφάλαια κ.α).
Ερωτήματα που τίθενται και μέσω αυτής διατριβής γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν:
==> Η διερεύνηση της επίδρασης των συνεργατικών σχηματισμών (Clusters) στα μεγέθη και τους δείκτες των λογιστικών καταστάσεων  των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτούς.
==> Η διερεύνηση της δομής και της αποτελεσματικότητας των μοντέλων αυτοχρηματοδότησης των clusters
==> Ο προσδιορισμός μέσα από την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων και των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  της επίτευξης οικονομιών κλίμακας για τους συνεργατικούς σχηματισμούς –συστάδες επιχειρήσεων (Clusters).
==> Η εφαρμογή μεθοδολογίας Benchmarking για την σύγκριση των διαφόρων μοντέλων χρηματοδότησης των Clusters μέσα από προγράμματα ευρωπαϊκά και εθνικά/περιφερειακά
==> Η διατύπωση του βασικού «οδικού χάρτη» ανάπτυξης διεθνών σχέσεων μεταξύ συνεργατικών μηχανισμών διαφορετικών κρατών τομέων και κρατών.

Αγγλικά

Clusters are a group of independent, complementary and co-competitive entities operating in a particular industrial / economic / thematic area and in a particular geographical area. The members of this group, in their mutual interest, are linked to a value-added chain, with strong interactions and exchange of information / knowledge / good practices, with joint suppliers and / or customers, with shared access and use of facilities, infrastructures and services, and an existing competitive advantage at international level.
So they "cooperate" while remaining "competitors" and together they have the opportunity to exploit business opportunities of high profitability and extroversion that individual Cluster members could not exploit.
Clusters , according to Michael Porter's definition, are: "... geographically close, businesses and other actors such as universities that interact with the help of technology to implement actions in specific sectors." Clusters are now a major challenge, especially for small and medium-sized enterprises, which are directly affected by increasing competition
The cluster comes from the companies that make up it, but it is a separate functional entity, institutionalized or not. Each successful cluster implements more effective actions that either partner companies either promoted autonomously or did not promote them at all. The aim is to strengthen the cluster business partners and the outside environment from which the cluster draws resources and skills.
Clusters include - besides business - governmental and other organizations such as Universities, standardization bodies, Think Tanks, Vocational Training Institutes and trade associations. These organizations provide specialized training, education, information, research and technological support. It is precisely the involvement of such bodies that differentiates business networks from clusters.
The purpose of this proposal is to investigate the financial models and structure of successful Clusters   in order to formulate a model that will optimize the processes of developing international business relationships and maximize the effectiveness of resources through the choice of the appropriate financial structure.
Its aim is to explore the choice and application of the appropriate financing model that clusters to survive and achieve their goals follow. A significant number of models are funded by European Union programs, Regional Programs and / or National and co-funded projects.
Some models rely on self-financing, where Cluster members pay a subscription to Cluster management to provide specific services and promote and develop member collaborations. Some other models provide for a mixed model where funding is provided both through EU programs and from own resources (subscriptions, investment funds, etc.)
Questions raised through this dissertation attempt to answer:
==> Exploring the impact of clusters on the sizes and indices of the financial statements of the companies that participate in them.
==> Exploring the structure and efficiency of self-financing models of clusters
dentify through the analysis of quantitative data and financial statement data to achieve economies of scale for Clusters clusters.
==> Benchmarking methodology to compare different Clusters funding models through European and national / regional programs
==> The creation of the basic "roadmap" of developing international relations between cooperative mechanisms of different countries and  states.

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δημήτρης Μπουρλετίδης έχει σπουδάσει Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η Λογιστική,  τα Χρηματοοικονομικά  η Επιχειρηματικότητα και η Καινοτομία. Εργάζεται ως Διοικητικός Υπάλληλος (ΙΔΑΧ) στον ΕΛΚΕ του  Εθνικού  και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ για μια δεκαετία εργάστηκε στη  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ίδιου Πανεπιστημίου. Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος – Εμπειρογνώμονας στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου στο πλαίσιο του έργου «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών ΕΣΕΕ» του ΕΣΠΑ.
Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής- Εισηγητής στην διδασκαλία Επιχειρηματικότητας  από το National Foundation of Teaching Entrepreneurship, καθώς και Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.  Έχει διδάξει  τα Μαθήματα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία και Διδακτική Ι και ΙΙ στην ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο του έργου «Μονάδα Καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ». Μιλάει Αγγλικά και Ισπανικά.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

Publications – Research Papers
1. Dimitrios Bourletidis (2014): “The Strategic Model of Innovation Clusters: Implementation of Blue Ocean Strategy in a typical Greek Region” Procedia Social and Behavioral Sciences 
www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/148/supp/C Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 148, Pages 1-694 (25 August 2014) 2nd International Conference on Strategic Innovative    Marketing

2. C.A.Bourletidis, H. Maglogiannis, Ioannis Giosos and D. A. Bourletidis (2006): “E-Learning Teaching Strategy for Entrepreneurial Growth”, IV International Conference on Multimedia and ICT´s in Education, 22-25 November, Seville, Spain, Current Developments in Technology-Assisted Education, Vol 1. pp 51-55

Working Paper
Entrepreneurship-Religion and Ethics: The Orthodox Church's View of Entrepreneurial Activity


Textbooks
1. Μπουρλετίδης  Κ. & Μπουρλετίδης  Δ.  (2015):  «Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα», Εκδ. Ομίλου «ΑΠΟΨΗ» ISBN: 978-618-80385-6
2. Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Χαρά Κατελάνου, Δημήτρης Μπουρλετίδης (2012) , «Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία και Διδακτική», Σημειώσεις Μαθήματος, Μονάδα καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΑΣΠΑΙΤΕ.
3. Π.Ε. Πετράκης, Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Δημήτριος Μπουρλετίδης κ.α (2007):  «Εγχειρίδια Εκπαιδευτικών», για τους καθηγητές-επιμορφωτές των προγραμμάτων στο πλαίσιο του Έργου «Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ», για τους τομείς Εφαρμοσμένων Τεχνών, Κλωστουφαντουργίας και Ένδυσης, Αισθητικής – Κομμωτικής, Γεωπονίας Τροφίμων Περιβάλλοντος, Μηχανολογίας, Πληροφορικής και Δικτύων Η/Υ, κατηγορία πράξεων 2.3.2.β του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
4. Π.Ε. Πετράκης, Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Δημήτριος Μπουρλετίδης κ.α (2007):  «Εγχειρίδιο Επιμορφωτών», για τους καθηγητές -επιμορφωτές των προγραμμάτων  στο πλαίσιο του Έργου «Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ» , κατηγορία πράξεων 2.3.2.β του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
5. Π.Ε. Πετράκης, Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Δημήτριος Μπουρλετίδης κ.α (2007):  «Εγχειρίδια Μαθητών, για τους μαθητές που συμμετείχαν στο πλαίσιο του Έργου «Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ», για τους τομείς Εφαρμοσμένων Τεχνών, ΚΛωστουφαντουργίας και Ένδυσης, Αισθητικής – Κομμωτικής, Γεωπονίας, Τροφίμων Περιβάλλοντος, Μηχανολογίας, Πληροφορικής και Δικτύων Η/Υ, κατηγορία πράξεων 2.3.2.β του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.