Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Σαμαρτζή Μαρία-Δανάη

Σαμαρτζή Μαρία-Δανάη

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Εγγενείς Μειονεξίες Επιχειρήσεων σε Ευρωπαϊκά νησιά-Η περίπτωση της Ελλάδας

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΑΛΕΞΑΚΗΣ Π.

Μέλος επιτροπής-1:

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ Δ.

Μέλος επιτροπής-2:

ΔΟΤΣΗΣ Γ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

mariadanai.samartzi[at]gmail[dot]com

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Τα νησιά χαρακτηρίζονται από “νησιωτικότητα”, που αποτελεί την έκφραση της κοινής τους ταυτότητας, πέρα από διαφορές ως προς τη θέση, την έκταση, τον πληθυσμό, τα φυσικά χαρακτηριστικά, κτλ. Τα συνθετικά στοιχεία της νησιωτικότητας είναι το μικρό μέγεθος και η απομόνωση. Το μικρό μέγεθος συνεπάγεται περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων (φυσικών,ανθρώπινων,οικονομικών) και μικρές και κατακερματισμένες αγορές και κοινωνίες. Η απομόνωση είναι μεν σχετική και με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ νησιών, αλλά και πάλι είναι ιδιαίτερα σημαντική και καθορίζει πολλαπλά οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της ζωής σε αυτά. Επιπλέον, εξαιτίας της μικρής έκτασης και της απομόνωσης, πολλά νησιά χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα και εύθραυστα περιβάλλοντα, φυσικά και κοινωνικά.
Η περιφερικότητα και η απομόνωση είναι δύο έννοιες που συνδέονται με την απόσταση των νησιών από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό οδηγεί σε υψηλά λειτουργικά έξοδα για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Η χωρική ασυνέχεια παρεμβάλλεται ανάμεσα στις ανθρώπινες δραστηριότητες, επηρεάζοντας σημαντικά τις διασυνδέσεις και τη σύγκλιση των δραστηριοτήτων, τις αγορές προϊόντων και εργασίας, την επιλογή του τόπου εγκατάστασης των δραστηριοτήτων, τον ανταγωνισμό και τη διαμόρφωση των τιμών, το κόστος παραγωγής, τις μεταφορές και επικοινωνίες κλπ.
Με βάση τα προηγούμενα, η νησιωτικότητα φαίνεται να επηρεάζει σε μόνιμη βάση την «κλασική» ελκυστικότητα, καθώς επηρεάζει αρνητικά το κόστος παραγωγής και διαβίωσης. Η νησιωτικότητα όμως δεν πρέπει να θεωρείται μόνο ως μειονέκτημα, καθώς σήμερα τα νησιά είναι από τα πιο ελκυστικά μέρη του πλανήτη για επίσκεψη ή/και κατοικία.
Η ελληνική επιχείρηση, το παραγωγικό κύτταρο της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας μας, υφίσταται σοβαρά πλήγματα στον καιρό της κρίσης. Οι αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος και η κρίση ρευστότητας επαναπροσδιορίζουν εκ βάθρων την καθημερινότητα αλλά και τις προοπτικές της επιχειρηματικότητας, ειδικά στην οικονομική δραστηριότητα της νησιωτικής περιφέρειας.
Σ’ αυτό το οικονομικό περιβάλλον, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η ανθεκτικότητα της ελληνικής επιχείρησης στην κρίση, ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής και η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Αυτό είναι αναγκαίο όχι μόνο για την ελληνική επιχείρηση, αλλά και για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.
Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι να καταδειχθεί η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου και πώς αυτή επηρεάζει τις επιχειρήσεις. Με την πολυδιάστατη έρευνα μας πάνω σε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες θα θέλαμε να συμβάλουμε στην διαμόρφωση καινοτομικών οικονομικών λύσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων στα νησιά. Θα ήταν εξίσου σημαντικό μέσω συγκριτικής μελέτης μεταξύ των νησιών του εξωτερικού και της Ελλάδας να φτάσουμε σε πρωτότυπες ιδέες που θα έχουν αντίκτυπο στην επιχειρηματική οικονομία της νησιωτικής Ελλάδας σε διαφορετικά είδη επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει να εξετασθεί αν τα εγγενή χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας που σε μεγάλο βαθμό είναι φυσικά και μόνιμα και παραμένουν ακόμη και σήμερα ανασταλτικοί παράγοντες ανάπτυξης που δεν επιδέχονται αντιμετώπιση ή αν η εξέλιξη της τεχνολογίας, οι κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και η διαφοροποίηση των αναπτυξιακών στόχων και προσδοκιών, σε παγκόσμιο επίπεδο, φαίνεται να μεταβάλουν ουσιωδώς την κατάσταση.

Αγγλικά

The islands are characterized by "insularity," which is the expression of their common identity, apart from differences in location, extent, population, physical characteristics, etc. The constituent elements of insularity are the small size and the isolation. The small size implies limited availability of resources (physical, human, financial) and small and fragmented markets and societies. The isolation is related to significant differences between islands, but it is particularly important and defines multiple economic and social dimensions of life in them. Moreover, because of the small size and isolation, many islands are characterized by particularly fragile environments, both naturally and socially.
Distinctness and isolation are two concepts related to the distance of the islands from large urban centers. This leads to high operating cost for businesses and households. Spatial discontinuity interferes with human activities, greatly affecting interconnections and convergence of activities, product and labor markets, the selection of the location of the activities, the competition and price formation, the production cost, transport and communications, etc.
Based on the above, insularity appears to have an influence on the "classical" attractiveness of islands on a permanent basis as it negatively affects production and living cost. Islandness, however, should not be seen as a disadvantage, as today the islands are among the most attractive parts of the planet for visit and / or residence.
The Greek business, the productive cell of our country's growth dynamics, is seriously hit by the crisis. Changes in business regulatory framework, shrinking of disposable income, and the liquidity crisis redefine fundamentally everyday life and the prospects of entrepreneurship, especially in the economic activity of the island region.
In this economic environment, the resilience of the Greek business to the crisis, the redefinition of the strategy and the strengthening of its international competitiveness are of particular importance. This is necessary not only for the Greek business but also for achieving sustainable economic growth.
The aim of the doctoral dissertation is to demonstrate the specificity of island space and how it affects business. With our multidimensional research into endogenous and exogenous factors, we would like to contribute to the development of innovative economic solutions to support businesses in islands. It would be equally important, through a comparative study between Greece and islands abroad, to come up with original ideas that will have an impact on the business economy of Greek islands in different types of businesses.
It is of particular interest to examine whether the inherent characteristics of insularity, which are to a large extent natural and permanent, still remain inhibitory growth factors that can not be addressed or whether the development of technology, socio-economic developments and diversification of developmental goals and global expectations seem to fundamentally change the situation.

Σύντομο Βιογραφικό

P R O F E S S I O N A L E X P E R I E N C E
ASSOCIATE IN ECONOMICS & HUMAN CAPITAL
Civil Staff - Military division office of Rhodes | Jan 2016 - Present
E D U C A T I O N
NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS - UOA
Mphil Economics (Pre-PhD Program) - 2015 - 2017
HIGHER SCHOOL OF PEDAGOGICAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION - ASPETE
Certification of Pedagogical Adequacy - 2013 - 2014
UNIVERSITY OF PIRAEUS - UNIPI
BSc Economics - 2008 - 2012

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

-