Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Σιαμέτη Παναγιώτα

Σιαμέτη Παναγιώτα

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Financial Risk and its Implications on Financial Stability

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΔΟΤΣΗΣ Γ.

Μέλος επιτροπής-1:

ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ Ι.

Μέλος επιτροπής-2:

ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ Γ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

psiameti[at]econ.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Σε αυτή τη διατριβή θα εξετάσω τις μακροπροληπτικές πολιτικές σχετικά με την μεταβλητότητα και τους ακραίους κινδύνους "tail risk" στις αγορές μετοχών και ομολόγων. Ο ακραίος κίνδυνος συνδέεται με το φόβων  και την αβεβαιότητα των επενδυτών (Bollerslev και Todorov (2011)), και για το λόγο αυτό αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μέρος της χρονικής διακύμανσης της αβεβαιότητας της αγοράς. Αυτή η αβεβαιότητα της αγοράς είναι, σύμφωνα με το Bloom (2009), πρωταρχική πηγή μακροοικονομικής αβεβαιότητας και διακυμάνσεων της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας. Επομένως, εάν οι μακροοικονομικές πολιτικές που εφαρμόζουν οι νομισματικές αρχές έχουν κάποια επίδραση στη συστημική φύση των ακραίων κινδύνων της χρηματοπιστωτικής αγοράς, μπορούν, με σιωπηρό τρόπο, να επηρεάσουν την πραγματική παραγωγή.

Η εμπειρική ανάλυση θα δείξει ποια είναι η μακροοικονομική (νομισματική) επίδραση στον  ακραίο συστηματικό κίνδυνο και στη διακύμανσή του, στις αγορές μετοχών και ομολόγων. Με τον όρο ακραίο συστημικό κίνδυνο ορίζω το μέγεθος των συν-κινήσεων στον κίνδυνο ουράς των μεμονωμένων τιμών μετοχών και ομολόγων. Ο βαθμός ομοιομορφίας (η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ακραίων αποδόσεων  για ένα δεδομένο μήνα, για παράδειγμα), αποτελεί ένδειξη αύξησης του συστημικού χαρακτήρα του ακραίου κινδύνου αγοράς. Ενισχυμένη από τα πρόσφατα εμπειρικά συμπεράσματα τα οποία δείχνουν πώς επηρεάζονται οι αστάθεια και οι  ακραίοι κίνδυνοι  από ασυνήθιστες πολιτικές, θα εξετάσω την ικανότητα αυτών των πολιτικών να επηρεάσουν τη συστημική συνιστώσα αυτών των κινδύνων. Αυτού του είδους η ανάλυση θα αποκαλύψει ποιοι χρηματοπιστωτικοί τομείς στις αγορές μετοχών και ομολόγων είναι πιο ευαίσθητοι στις νομισματικές διαταραχές και, δεύτερον, εάν οι νομισματικές αρχές έχουν την ικανότητα να οδηγούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα μακριά από συστηματικές «σκοτεινές γωνίες».

Αγγλικά

In this thesis I will examine the macroprudential policies on the volatility and tail risk in stock and bond markets.Tail risk accounts for a large part of investors crashophobia and fears (Bollerslev and Todorov (2011)), and for this reason it accounts for a large part of time variation in market uncertainty. This market uncertainty is, according to Bloom (2009), a primary source of macroeconomic uncertainty and fluctuations in real economic activity.Thus, if the macroprudential policies implemented by monetary authorities have some effect on the systemic nature of financial market extreme downside risks, then they can, (in an implicit manner), affect the real output.

My empirical analysis will show what is the macroeconomic (monetary) effect on the systemic tail and variance risk of stock and bond markets. With the term systemic tail risk I define the magnitude of co-movements in tail risk of individual stock and bond prices. The degree of commonality (the existence of a large number of extreme returns in the cross section of stock returns for a given month for example), is a signal of an increase in the systemic nature of extreme market risk.Motivated by the recent empirical findings which show how volatility and tail risks are being affected by unconventional policies, I will examine the ability of these policies to affect the systemic component of these risks. These kind of analysis will reveal which financial sectors in the stock and bond markets are more sensitive to monetary shocks, and secondly, if monetary authorities have the ability to drive the financial system far away from systemic “dark corners”.

Σύντομο Βιογραφικό

ΠΤΥΧΙΟ:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,ΤΜΗΜΑ  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (2003-2007),ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 8,56.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1)ΙΔΡΥΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (2011-2012), ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 9,38
2)ΙΔΡΥΜΑ  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ( 2012-2014), ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 8,09
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1)Τράπεζα της Ελλάδος, Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, 2014-σήμερα.
2)Τράπεζα της Ελλάδος, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσει, 2008-2013.
3)Τράπεζα της Ελλάδος, Λογιστικές εργασίες για λογαριασμό του Δημοσίου, 2007-2008

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

-