Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Σπυράκης Βασίλειος

Σπυράκης Βασίλειος

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

The Income-Debt Dynamics in a Samuelson-Hicks Model

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΚΩΤΣΙΟΣ ΣΤ.

Μέλος επιτροπής-1:

ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ Ι.

Μέλος επιτροπής-2:

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

basilissp[at]econ.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Το διδακτορικό ανήκει στο πεδίο των δυναμικών οικονομικών και των μαθηματικοποιημένων οικονομικών.

 Οι δυναμικές εξισώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί από οικονομολόγους για να περιγραφεί η εξέλιξη των οικονομικών μεταβλητών. Οι πρώτες προσπάθειες είχαν επικεντρωθεί στο πρόβλημα των οικονομικών κύκλων, όπου ο τρόπος που γίνονται οι επενδύσεις είχε αναδειχθεί ως ο κύριος λόγος για την κυκλική συμπεριφορά της οικονομίας.

 Ωστόσο, η οικονομική πραγματικότητα έχει αλλάξει. Η Ευρωπαϊκή κρίση χρέους έδειξε ότι και άλλες μεταβλητές επηρεάζουν την εξέλιξη του Εθνικού Εισοδήματος, όπως τα ελλείμματα του Κρατικού Προϋπολογισμού και ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ. Πολλές χώρες αντιμετώπισαν τον κίνδυνο της χρεοκοπίας και τους επιβλήθηκαν προγράμματα δημοσιονομικών προσαρμογών ώστε να επιτευχθεί η δημοσιονομική εξυγίανση.

 Η επίμονη κρίση χρέους οδήγησε πολλούς ερευνητές να ερευνήσουν τη δυναμική συμπεριφορά του λόγου χρέους προς ΑΕΠ σε σχέση με άλλες μεταβλητές, ώστε να βρεθεί πότε το χρέος είναι βιώσιμο. Είναι ευθέως κατανοητό ότι η εξέλιξη του χρέους επηρεάζεται από άλλες μεταβλητές, όπως η ανάπτυξη του ΑΕΠ και το πραγματικό επιτόκιο, και επίσης ότι το χρέος επηρεάζει αυτές. Ωστόσο, στη βιβλιογραφία του χρέους δεν συμπεριλαμβάνονται άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το ΑΕΠ, όπως οι επενδύσεις, η κατανάλωση και οι κρατικές δαπάνες.

 Η καινοτομία του διδακτορικού είναι ότι η δυναμική συμπεριφορά του χρέους και του ΑΕΠ ερευνούνται μαζί, καθώς αλληλοεπηρεάζονται και αποτελούν μη διαχωρίσιμα κομμάτια της οικονομίας. Έτσι, η μελέτη τους σαν δυναμικό σύστημα είναι το πιο κατάλληλο μέσο να ερευνηθεί η εξέλιξή τους και ο τρόπος που αλληλοεπηρεάζονται. Ένα άλλο καινοτόμο στοιχείο του διδακτορικού είναι η εισαγωγή της αρνητικής επίδρασης που ασκεί το δημόσιο χρέος στις ιδιωτικές επενδύσεις. Το μοντέλο που χρησιμοποιείται είναι το εξής:

Y[t]=C[t]+I[t]+G[t]
B[t]=(1+r)B[t-1]-T[t]+G[t]
 

 Η έρευνα διεξάγεται χρησιμοποιώντας διακριτό χρόνο, καθώς αποτελεί πιο ρεαλιστική απεικόνιση της λειτουργίας της οικονομίας. Έτσι, τα μοντέλα τύπου Samuelson-Hicks είναι τα πιο κατάλληλα για τη μελέτη της εξέλιξης του ΑΕΠ και του χρέους και αυτός ο τύπος μοντέλων χρησιμοποιείται στη διατριβή.

 Ο σκοπός της διδακτορικής έρευνας είναι να μελετηθεί η δυναμική συμπεριφορά του ΑΕΠ και του χρέους με διγραμμικά και μη γραμμικά μοντέλα, να προταθούν νέοι μέθοδοι για την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής και να δημιουργηθούν νέοι κανόνες δημοσιονομικής πολιτικής. Μέχρι τώρα, έχει μελετηθεί o έλεγχος της οικονομίας με έλεγχο ανάδρασης (feedback control), έχει αναπτυχθεί ένας νέος τρόπος να ορίζεται ο φορολογικός συντελεστής και οι κρατικές δαπάνες ώστε να συνδυάζεται η οικονομική ανάπτυξη με τη δημοσιονομική εξυγίανση ταυτόχρονα και έχει διερευνηθεί ο ρόλος της αρνητικής επίδρασης του χρέους πάνω στις ιδιωτικές επενδύσεις. Επιπλέον, έχουν θεμελιωθεί νέοι κανόνες άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής.

 Χρησιμοποιούνται τα παρακάτω εργαλεία:
  1. Η Θεωρία Δυναμικών Συστημάτων
  2. Υπολογιστικά Μαθηματικά (Mathematica)

 Η διδακτορική έρευνα συμπληρώνει κενά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Η μελέτη αυτή, συμβάλλει στη βιβλιογραφία με τη θεμελίωση ενός νέου μοντέλου που αφορά τη δυναμική εξέλιξη του ΑΕΠ και του χρέους, με τα αποτελέσματα για την αλληλεπίδρασή τους και με την ανάπτυξη νέων μεθόδων για την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής.

Αγγλικά

The Ph.D. Research belongs to the fields of dynamic economics and mathematical economics.

 Economists have utilized dynamic equations to describe the evolution of economic variables. The first efforts were focused on the business cycles problem, where the way that investments were realized was pointed out as the main reason for the oscillatory behavior of the economy.

 However, the economic reality of the world has changed. Debt crisis in Europe profoundly depicted the role that other variables play in the evolution of national income, such as the government budget deficit and the debt-to-GDP ratio. Many countries were faced with the danger of bankruptcy and fiscal reform programs were imposed to them in order fiscal consolidation to be accomplished.

 The persisting debt crisis led many researchers to study the dynamics of the debt-to-GDP ratio in relation to several other macro-economic variables in order to ascertain whether a sovereign debt is sustainable. It is straightforward that debt dynamics are affected by other macro-economic variables, such as GDP growth rate and real interest rate, and that debt affects them too. However, in the literature of debt there are not considered the other factors that affect national income, such as investments, consumption and government expenditures.

 The innovation of the PhD research is that income dynamics and debt dynamics are studied together, as they interrelate and both constitute inseparable parts of the economic system. Thus, their study as a dynamic system of equations is the more appropriate way to investigate their dynamics and the ways that affect each other. An innovative element of the PhD research is the introduction of the negative effect that sovereign debt causes to private investment. The model used is the following system of equations:

 Y[t]=C[t]+I[t]+G[t]
B[t]=(1+r)B[t-1]-T[t]+G[t]

 The research is conducted in the discrete time frame, as it constitutes a more realistic depiction of the functioning of the economic system. Thus, the Samuelson-Hicks type of models is the most appropriate for the study of macro-dynamics of income and debt and this type of modeling is employed.

 The purpose of the PhD research is to study the dynamic behavior of income and debt in the bilinear and nonlinear frame, to propose new methods for the application of fiscal policy and to state new policy rules. Till now, the feedback control of the economic system has been studied, a new method to define the tax rate and the government expenditures has been developed in order to combine fiscal revival and consolidation simultaneously and the role of the negative effect of debt upon private investments has been explored. Additionally, new policy rules have been established.

 The following tools are used:
  1. Theory of Dynamic Systems
  2. Computational Mathematics (Mathematica)

 The PhD research fills a gap in the existing literature. The study contributes to the literature with the foundation of a new model, concerning the national income and debt dynamics, with its results about their interrelation and with the development of new methods for the application of fiscal policy.

Σύντομο Βιογραφικό

 Βιογραφικό Σημείωμα- Βασίλειος Σπυράκης
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Διεύθυνση:
 Σύρου 19, Γαλάτσι, ΤΚ 11147, Αθήνα  Ημερομηνία γέννησης: 25/11/1982
Τηλέφωνα:             Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη
e-mail: bassp@windowslive.com  Οικ. κατάσταση:  Έγγαμος με ένα παιδί

ΜΟΡΦΩΣΗ
4/2016: ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Income-Debt Dynamics in a Samuelson-Hicks Model

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Συνέδριο APF Conference 2018, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

2015: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΠΜΣ «Οικονομική Επιστήμη» (UADPhilEcon)
Γενικός Βαθμός: 8.66 (ΑΡΙΣΤΑ)

2006: ΠΤΥΧΙΟ ΑΣΕΙ
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ Οικονομικό)

2006: ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τομέας Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Γενικός Βαθμός: 8.18 (ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ)

2000: ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ
2ο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης. Γενικός βαθμός: Δεκαεννέα και δύο δέκατα,191/10 (ΑΡΙΣΤΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018: ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (SOFTWARE MΑTHEMATICA)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017: ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (SOFTWARE MΑTHEMATICA)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά: “Certificate of Proficiency in English (ECPE)”, Michigan University

“First Certificate in English (FCE)”, Cambridge University

Ισπανικά: “Diploma De Espanol Como Lengua Extranjera (Nivel inicial)” , Instituto Cervantes
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Microsoft Office) ΑΠΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: MATHEMATICA
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ: EVIEWS
ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ: GAMS
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: LaTex Editor

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
• Τιμητική Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ)  για την εισαγωγή στην 2η θέση στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το έτος 2000.
• Τιμητική Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ)  για την διάκριση στην 1η δεκάδα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
• Τιμητική Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ)  για την διάκριση στην 1η δεκάδα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
6-8/7/2018 Επιστημονικό Συνέδριο APF Conference 2018, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

15-16/12/2001 Σεμινάριο «MONEY SHOW 2001 α) Το διαφοροποιημένο εξωτερικό περιβάλλον της σύγχρονης Ελληνικής Επιχείρησης, αποφασιστικός παράγων αλλαγών στα πλαίσια της λειτουργίας της β) Φορολογία και Ανάπτυξη γ) Αποτελεσματικός Φορολογικός Έλεγχος δ) Τάσεις και Προοπτικές της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς ε) Το Διαφοροποιημένο Εσωτερικό περιβάλλον της σύγχρονης Ελληνικής Επιχείρησης» Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
• 2013: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

• 2012: ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

• 2009: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Βαθμός: Σμηναγός (Οικονομικού)

5/2016 έως σήμερα: Επιτελής Τμήματος Προμηθειών στην Διεύθυνση Οικονομικού/Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ.Προμ.)

2/2014 έως 10/2017: Επιτελής Υπηρεσίας Πληρωμών Εξοπλιστικών Προγραμμάτων στην Διεύθυνση Οικονομικού/Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ)

9/2012 έως 2/2014: Κεντρικός Διαχειριστής Χρηματικού και Προϊστάμενος Αξιωματικός Γραφείου Προϋπολογισμού στο 2ο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Πάρνηθας (2ο ΚΕΠ, ραντάρ)
 
10/2008- 9/2012: Κεντρικός Διαχειριστής Χρηματικού και Διαχειριστής Εκμεταλλεύσεων στο Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Σκοτίνας (ΚΕΔΑ/Σ)

12/2006 – 10/2008:  Μερικός Διαχειριστής Δαπανών και Μερικός Διαχειριστής Νοσηλίων στην              110 Πτέρυγα Μάχης Λάρισας (110 ΠΜ)

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

6-8/7/2018 Επιστημονικό Συνέδριο APF Conference 2018, Πανεπιστήμιο Πειραιώς