Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Τζιτζιρής Παναγιώτης

Τζιτζιρής Παναγιώτης

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Investigating Convexity Relations in World Economic Indicators by Data Approximation and Analytics

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι

Μέλος επιτροπής-1:

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓ.

Μέλος επιτροπής-2:

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ Γ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

ptzitzir@econ.uoa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

https://www.researchgate.net/profile/Panagiotis_Tzitziris

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Το αντικείμενο της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής αφορά στην ανάλυση παγκόσμιων οικονομικών μεγεθών και δεικτών κοινωνικής ευημερίας με σκοπό την κατανόηση των μεταξύ τους ενδεχόμενων σχέσεων (π.χ. Α.Ε.Π.-ποσοστό φτώχειας του πληθυσμού, εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας-ποσοστό ανεργίας κ.ά.) και συμπεριφορών και τον προσδιορισμό υποκείμενων ιδιοτήτων ποσοτικού χαρακτήρα  με τη χρήση μεθοδολογιών αναλυτικής (π.χ. clustering, regression, curve fitting κ.ά.) σε σύνολα δεδομένων που θα συλλεγούν από διεθνείς βάσεις δεδομένων. Η ανάλυση θα υποστηριχθεί με την ανάπτυξη διαγνωστικών αναλυτικών τεχνικών (prescriptive analytics), όπως είναι οι μέθοδοι βελτιστοποίησης, μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης.

 

Στόχος είναι η θεμελίωση, η ανάπτυξη και η εφαρμογή μεθοδολογιών, προσεγγίσεων, βελτιστοποίησης και αναλυτικής για τη διερεύνηση κυρτότητας ή κοιλότητας σε διακριτά δεδομένα παγκόσμιων οικονομικών δεικτών που θα εστιάζουν στην παροχή πληροφόρησης για λήψη αποφάσεων και σχεδιασμό στρατηγικής από φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με σχετικά θέματα. Το θέμα απαιτεί βασική έρευνα στο μαθηματικό του μέρος υποστηριζόμενο από αλγοριθμική, προγραμματιστική και υπολογιστική εργασία, εφαρμοσμένη έρευνα στην ανάπτυξη αναλυτικών τεχνικών και εμπειρική έρευνα στη διερεύνηση συναφών οικονομικών σχέσεων στα δεδομένα που θα συλλεγούν.

 

Αγγλικά

The subject of the present dissertation is the analysis of global economic and social welfare indicators aiming to the understanding of the potential relationships between them (e.g. GDP - poverty rate of population, exports of high technology products - unemployment rate, etc.) and their behaviors and the definition of underlying quantitative properties by using analytical methods (e.g. clustering, regression, curve fitting, etc.) in datasets collected from international databases. The analysis will be supported by the development of prescriptive analytics techniques, such as optimization, machine learning and artificial intelligence.

 

The objectives are the foundations, development and implementation of methods, approximations, optimization and analytics in order to investigate convexity or concavity in discrete data of global economic indicators, which will focus on providing information for decision-making and strategy-planning by entities and organizations that work on relevant issues. The subject matter requires basic research in its mathematical part supported by algorithmic, programming and computational work, applied research in the development of analytical techniques and empirical research in the exploration of relevant economic relationships in the collected data.

 

Σύντομο Βιογραφικό

Γεννηθείς στην Αθήνα το 1987. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική και Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, ενώ το 2017 αποφοίτησε ως πρωτεύσας αριστούχος από το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με κατεύθυνση την Διοίκηση, Αναλυτική Δεδομένων και τα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων.

Το 2017 έλαβε μαζί με τον κύριο καθηγητή Ιωάννη Δημητρίου την τιμητική διάκριση "Certificate of Merit" στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου "World Congress on Engineering 2017, The International Conference of Computational Statistics and Data Engineering" για τη δημοσίευση με τίτλο "Infant Mortality and Economic Growth: Modeling by Increasing Returns and Least Squares".

Από το 2015 διατελεί ως βοηθός εργαστηριακών μαθημάτων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ για το μάθημα "Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και τη Διαχείριση Πληροφοριών".

Έχει εργαστεί σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς με  αντικείμενο την ανάλυση χρηματοοικονομικών και άλλων δεδομένων, ενώ συνέβαλε στην αναβάθμιση και βελτιστοποίηση του συστήματος CRM στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

i) Demetriou, I.C., Tzitziris, P.C., Infant Mortality and Income per Capita of World Countries for 1998-2016: Analysis of Data and Modeling by Increasing Returns, Transactions on Engineering Technologies, 25th World Congress on Engineering (WCE 2017), pp. 71-93, Springer, 2019.

 

ii) Demetriou, I.C., Tzitziris, P., Infant Mortality and Economic Growth: Modeling by Increasing Returns and Least Squares, World Congress on Engineering 2017, The International Conference of Computational Statistics and Data Engineering, International Association of Engineers, London, U.K., July 5-7, 2017 (http://www.iaeng.org/publication/WCE2017/WCE2017_pp543-548.pdf).