Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Χαλλούμης Κωνσταντίνος

Χαλλούμης Κωνσταντίνος

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Transfer Pricing and Tax Avoidance Effects on Global and Government Revenue

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α.

Μέλος επιτροπής-1:

ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Β.

Μέλος επιτροπής-2:

ΗΡΕΙΩΤΗΣ Ν.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

challoumis_constantinos[at]yahoo[dot]com

Προσωπική Ιστοσελίδα:

https://challoumis.wixsite.com/website

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Τίτλος: Επιπτώσεις των ελεγχόμενων τιμολογήσεων και της φοροαποφυγής σε κρατικό και διεθνές επίπεδο

Η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει τη μορφή και το περιεχόμενο των ελεγχόμενων συναλλαγών στην παγκόσμια οικονομία, και την επίδραση που έχουν στις οικονομίες των επιμέρους χωρών. Λέγοντας ελεγχόμενες συναλλαγές εννοούμε συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου συμφερόντων σε διαφορετικές χώρες του κόσμου που αναφέρονται ενδεικτικώς σε θέματα όπως φοροαποφυγή, φοροδιαφυγής, μεταφορά κερδών από επιχείρηση σε επιχείρηση, εικονικές συναλλαγές μεταξύ τους, η τιμολογιακή πολιτική εξοικονόμησης δαπανών για μεγιστοποίηση των κερδών τους, μεταφορά κερδών από επιχείρηση εδρεύουσα σε χώρα με δυσμενές φορολογικό καθεστώς σε άλλες χώρες με ευνοϊκότερο, και γενικά οι λογιστικές και οικονομικές πρακτικές που χρησιμοποιεί η κάθε εταιρεία στη σχέση της με τις άλλες για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού φορολογικού περιβάλλοντος. Στις ελεγχόμενες συναλλαγές υπάγονται οι ενδοομιλικές συναλλαγές, οι τριγωνικές συναλλαγές, και κάθε μορφή εσωτερικού ελέγχου που αποβλέπει στην επίτευξη κερδών.
Μέσα από μια ενδελεχή ανάλυση της λειτουργίας τους φαίνεται ο τρόπος που επηρεάζουν τις οικονομίες των χωρών ανεξάρτητα από το αν είναι σ’ αυτές εγκατεστημένες ή όχι. Από τη διαστρωματική  παρουσίαση των στοιχείων για ελεγχόμενες συναλλαγές εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση των ελεγχόμενων συναλλαγών στην οικονομία. Η διατριβή πραγματεύεται επίσης έννοιες όπως ο κύκλος του χρήματος, η ταχύτητα ρευστότητας, και η ταχύτητα εκφευγουσών αποταμιεύσεων της έκαστης οικονομίας.
Η Θεωρία του Κύκλου του Χρήματος αναλύει τη δυναμική της κάθε οικονομίας με στόχο τη μεγιστοποίηση της ευημερίας του πληθυσμού της. Αφορά τη μεγιστοποίηση της ευημερίας στην οικονομία κατά την άσκηση δημόσιων οικονομικών πολιτικών, τόσο από την οπτική του κράτους, όσο και από την οπτική των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε ελεγχόμενες συναλλαγές, αλλά και των υπόλοιπων οικονομικών μονάδων που δεν προβαίνουν σε αυτές τις πρακτικές. Η μεθοδολογία που ακολουθείται στηρίζεται στον έλεγχο υποθέσεων μέσω της χρήσης ποσοτικών εργαλείων, ενώ γίνονται και ορισμένες οικονομετρικές αναλύσεις. Η ανωτέρω μεθοδολογία αποβλέπει στον ποσοτικό έλεγχο συμπεριφοράς των οικονομικών φορέων με τη χρησιμοποίηση σεναρίων που προκύπτουν από προσομοιώσεις των υποδειγμάτων. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την περαιτέρω ανάλυση με τη χρήση οικονομετρικών μεθόδων. Εν τέλει δίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των μελετών αυτών πάνω στην οικονομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων και του κράτους.

Αγγλικά

This thesis presents the form and the content of the controlled transactions to the global economy, and the effects which have on the countries’ economies. Using the term controlled transactions we mean transactions between the companies of the same interest, which act with purpose the tax evasion either with legal or illegal economic activities, either with the transfer of profits and losses and generally any practices which have as scope to avoid the payment of the appropriate taxes. Through this work are revealed the effects of controlled transactions to the countries worldwide. Hence are presented terms like the cycle of money, the velocity of money, and the velocity of escaped savings.
The theory of cycle of money analyzes the dynamics of the economy with aim to maximize the utility on the economy. This theory scrutinizes issues about the public and macroeconomic policy, and its effects on the economy, to the companies of controlled transactions, to the companies of uncontrolled transactions, and in general on all economic units of the society. The applied methodology is based on the theory of axiomatics, on theoretical analysis/formulation, on quantitative tools, and on computational applications. Furthermore, an adjustment of econometric analysis has been made for this reasoning. At the end are shown the results of this thesis and their interpretations.

Σύντομο Βιογραφικό

Επαγγελματικά στοιχεία: www.linkedin.com/in/challoumisconstantinos
Ακαδημαϊκά στοιχεία:
- Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών:
1. Ηλεκτρολόγου μηχανικού και τεχνολογίας υπολογιστών πολυτεχνικής σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
2. Οικονομικών ΕΚΠΑ
3. Νομικής ΕΚΠΑ
- Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών:
1. Φυσικής και τεχνολογικών εφαρμογών ΕΜΠ
2. Μαθηματικής προτυποποίησης στις σύγχρονες τεχνολογίες και στα χρηματοοικονομικά ΕΜΠ
3. Mphilecon. ΕΚΠΑ

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

Accepted peer review papers:
1. The role of risk to the international controlled transactions
2. Methods of controlled transactions and the behavior of companies according to the public and tax policy
3. Identification of Significant Economic Risks to the International Controlled Transactions
Accepted working papers: https://ssrn.com/author=2845034