Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Ζαπατίνας Χαράλαμπος

Ζαπατίνας Χαράλαμπος

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική στον απόηχο της Μεγάλης Κρίσης του 2008

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΠΕΤΡΑΚΗΣ Π.

Μέλος επιτροπής-1:

ΚΩΣΤΗΣ Κ.

Μέλος επιτροπής-2:

ΔΑΛΛΑ Β.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

xzapatinas@econ.uoa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

-

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Στην παρούσα έρευνα αναζητούνται τα αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία από τα προγράμματα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκαν στις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη (ΗΠΑ, ΗΒ, Ιαπωνία και Ευρωζώνη) μετά από την μεγάλη κρίση (Great Recession) του 2008. Τα προγράμματα αυτά αφορούσαν κυρίως λογικές μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής.

Η μελέτη αυτή συνεισφέρει στην μέχρι τώρα έρευνα για δυο λόγους. Πρώτον, εξετάζουμε την υπόθεση ότι τα προγράμματα είχαν περιορισμένα αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία, αλλά εμφανή αποτελέσματα στις οικονομίες που δεν βασίζονται στο τραπεζικό σύστημα (οικονομίες με βάση την αγορά). Δεύτερον, αποδίδουμε και εξετάζουμε τα αίτια της περιορισμένης αποτελεσματικότητας σε παράγοντες όπως: η δημογραφική σύνθεση των πληθυσμών, η διαδικασία απομόχλευσης (balance sheet recession) και η αντιστάθμιση από το υψηλό ποσοστό εισαγωγών/Α.Ε.Π. (spillover). H έρευνα αναμένεται να καταγράψει επιπρόσθετα συμπεράσματα για την περιορισμένη αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων στην πραγματική οικονομία.

Αγγλικά

This research investigates the real effects of programs of monetary and fiscal policy that were implemented in the USA, in the UK, in Japan and recently in the Euroarea in the aftermath of the Great Recession. These programs were mainly based on unconventional monetary policies.

This study contributes to the research so far for two reasons. Firstly, we examine the hypothesis that programs had limited effects in the real economy but visible results on the economies which are not based on the banking system (market-based economies). Secondly, we explain the limited effect of those programs in the real economy by searching factors such as the demographic composition of populations, the balance sheet recession and the spillover effect. This research is expected to record additional conclusions about the limited effectiveness of the programs in the real economy.

Σύντομο Βιογραφικό

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

2017 – Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στις Οικονομικές Επιστήμες, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2016 – 2017 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική, κατεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2010 – 2015 Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Ιστορίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επαγγελματική Εμπειρία

2017 - 2018 Συγκέντρωση στοιχείων – υλικού για την οργάνωση και την ανάπτυξη προγραμμάτων στα πλαίσια του Προγράμματος της Συμπληρωματικής Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2010 – 2017 Υπάλληλος Γραφείου και Διαχειριστής Social Media σε εταιρεία εμπορίας εξαρτημάτων αυτοκινήτων                                                                                                                                                                                           

Ξένες Γλώσσες      

Αγγλικά, C2 Proficiency (ECPE), The University of Michigan, 2018                                      

Αγγλικά, B2 Lower (ECCE), The University of Michigan, 2011

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα

Μη Συμβατική Νομισματική Πολιτική, Αλουμίνιον της Ελλάδος, Δομικές Ανισορροπίες εντός Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, το Παραγωγικό Μοντέλο της Ελληνικής Οικονομίας, η Εξέλιξη των Οικονομικών Μεταρρυθμίσεων: οι Μεταρρυθμίσεις ως Πηγή Οικονομικής Μεγέθυνσης

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

 -