Αρχική » Το ΠΔΣ » Οργάνωση » Νομοθεσία

Νομοθεσία

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Ν.4485/17και του εν γένει θεσμικού πλαισίου, όπως κάθε φορά ισχύει.

Μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου 4589/2019 (Τεύχος Α’ 13/29.01.2019) ο οποίος στο άρθρο 32, παρ.7α, ορίζει ότι: 

Η παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017 (Α΄114), το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4559/ 2018 (Α΄ 142), τροποποιείται ως εξής: «5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»:

α) οι υποψήφιοι διδάκτορες (και όσοι είχαν εγγραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4485/17) ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.4485/17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον αντίστοιχο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος όπως ισχύει. 

β) για τους υποψήφιους διδάκτορες που είχαν εγγραφεί πριν από την 4η/8/2017 ισχύουν όλες οι διατάξεις του ν. 4485/2017, εκτός από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 που αφορούν στη συγκρότηση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.  Συνεπώς οι ομότιμοι και οι αφυπηρετήσαντες καθηγητές που συμμετέχουν σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές δεν χρειάζεται να αντικατασταθούν από ενεργά μέλη ΔΕΠ προκειμένου να οριστεί η επταμελής εξεταστική επιτροπή για την κρίση της διδακτορικής διατριβής