Αρχική » Το ΠΔΣ » Οργάνωση » Ο Κανονισμός του ΠΔΣ

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (υπ’ αριθμ.870/9-7-2018 Απόφασης Συγκλήτου ΕΚΠΑ για την έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών).